European Media Partner

Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering

Risk Management har sitt ursprung från USA och blev ett begrepp under mitten av 1950-talet. Det var de stora industrierna som efter krigsslutet sökte nya sätt för att hantera dyra försäkringskostnader. Den som startade processen var professor Wayne Snider, Pennsylvania University, som ansåg att industrins försäkringshandläggare borde bli Risk Managers.

"I Sverige är det få bolag som nått den önskvärda mognadsgraden där Risk management-processen är länkad till bolagets normala planeringsprocess för att undanröja risker som kan nå strategiska och operationella mål."

Under samma period övergick de stora industrierna från traditionella försäkringar med låga självrisker och höga premier till att skapa egna försäkringsbolag så kallad capitves. Kort tid efter blev de nya Risk Managers ansvariga för att etablera och driva captives.

Det första captivet i Sverige etablerades 1974. Den första Risk Managern anställdes i Sverige under 1975. Utvecklingen med att bilda egna captives innebar att bolagen aktivt måste börja förebygga risker då inträffade förluster kom att drabba den egna koncernen, i stället som tidigare där ett försäkringsbolag ”köpte” bort risker.

Men vad har hänt i Sverige sedan dess?

Skapas det mervärde med dagens riskarbete? Skapar processen en riskkultur som tänker risk i vardagliga affärsbeslut, outsourcingprocesser, affärskritiska projekt, vid M & A? Bidrar processen till att organisationen når sina uppsatta mål genom att identifiera och undanröja risker som påverkar måluppfyllelsen?

Bransch och bolag styr mognadsgraden. I Sverige är det få bolag som nått den önskvärda mognadsgraden där Risk management-processen är länkad till bolagets normala planeringsprocess för att undanröja risker som kan nå strategiska och operationella mål.

Studier från Oxford från 2001, 2006, 2010 och 2014 visar att bolag med väl implementerade Risk Management-processer ökar börsvärden med 30 procent när incidenter uppstår medan bolag utan dessa processer kan minska sina börskurser med 20 procent. En skillnad på cirka 50 procent på börskursen. Samma studier visar att det är för stora bolag är en 80 procent risk att man skall förlora 20 procent av sitt börsvärde en gång under fem år. I effektiva RM-processer uppstår konkurrensfördelar och nya möjligheter för ett bolag. Man skapar försprång mot sina konkurrenter genom att känna till risker. Det kanske mest kända exemplet är ett bolag i Hong Kong som såg affärsmöjligheter i att hantera identifierade risker. När riskerna slog in för hela branschen var konkurrenterna oförberedda och bolaget kunde agera fritt på marknaden. Bolaget ökade sina marknadsandelar med 27 procent på fyra månader.

Resultaten av forskningen från Oxford visar samma bild och med styrka vad som skyddsvärt i en organisation och vad en Risk Management process egentligen skall skydda – varumärket.

Ulf är föredetta polis i Malmö som jobbat med riskhantering sedan 1996 i olika börsbolag. Ulf har läst ekonomi på Handels, långa lederutbildningar på IFL, Excutive MBA 2006 på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och Harvard Business School Executive education från 2008 – 2015 (examen i Strategi, Global Strategi, CSR, Finance, Risk Management, Strategisk Marknandsföring och Business Analytics & Big Data)


Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor