European Media Partner

Björn Hellman står i täten för manifestet 


När Björn Hellman blev VD för Livsmedelsföretagen inledde han arbetet med att ta fram ett hållbarhetsmanifest för livsmedelsindustrin. Ett år senare är det lanserat och 50 företag är redan anslutna.

Manifestet är startpunkten för vårt hållbarhetsarbete, inte slutmålet.

Den 15 maj strax innan halv tio på morgonen stiger näringsminister Ibrahim Baylan in på Löfbergs Rosteri & Kaffebar på Kungsgatan 3 i Stockholm. Längst in i lokalen står redan VD:ar för The Absolut Company, Orkla Confectionery & Snacks, Löfbergs och Norrmejerier tillsammans med Björn Hellman. Snart ska de inför media och medlemsföretag lansera den svenska livsmedelsindustrins hållbarhetsmanifest med fem konkreta åtaganden (se faktarutan här bredvid) för en hållbar och livskraftig livsmedelsproduktion. Björn Hellman inleder:
− Det är ett faktum att produktionen av livsmedel har en omfattande negativ påverkan på såväl den lokala miljön som det globala klimatet. Vi vet också att produktionen av näringsrika, högkvalitativa livsmedel måste öka för att vi ska kunna föda en befolkning som 2050 beräknas uppgå till 10 miljarder människor. Lösningen på bägge utmaningarna är en hållbar och effektiv livsmedelsproduktion som lägger lika stor vikt vid hållbarhet som vid smak, kvalitet och nutrition. Här har Sverige redan kommit väldigt långt, och vårt hållbarhetsmanifest är ett gemensamt krafttag för att vi ska ta nästa stora steg mot en klimat- och miljöneutral produktion.

I förordet till manifestet står det att ”livsmedelsindustrin ska vara en drivande kraft för att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling, tillika EU:s färdplan för klimatet”. Enligt Björn Hellman är de fem åtagandena i manifestet utvalda utifrån vad företagen har direkt möjlighet att påverka, och han är tydlig med att det finns andra områden som kräver samarbete inom hela livsmedelskedjan, t ex när det gäller primärproduktionens klimatpåverkan, matsvinn i konsumentledet och folkhälsan.


Sedan Björn Hellman tog över som VD för Livsmedelsföretagen i april 2018 har hållbarhetsfrågan varit en prioritet. Men vad är det man vill uppnå med det nya manifestet?
− Under 1900-talet gjorde livsmedelsindustrin bra, säker mat tillgänglig för miljarder människor. 2000-talets utmaning blir att göra livsmedelsproduktionen klimat- och miljöneutral. Industrin och våra medlemsföretag har redan tagit många viktiga och stora steg men nu måste vi se till att nå ända fram. Huvudmålet med manifestet är att minimera vår egen klimat- och miljöpåverkan, men vi vill även inspirera andra industrier till att maximera sina hållbarhetsansträngningar. Och lyckas vi i Sverige kan vi visa vägen för livsmedelsproducenter i Europa och resten av världen, säger Björn Hellman.

Hitintills har cirka 50 svenska livsmedelsföretag skrivit under manifestet och förbundit sig att arbeta för ett eller flera av de fem åtagandena. Tillsammans utgör företagen en betydande del av den svenska livsmedelsindustrin, och nu vill Björn Hellman få ännu fler att ansluta sig.
− Företagen i livsmedelsindustrin har väldigt olika förutsättningar. Bland våra medlemmar finns allt från globala mat- och dryckesjättar med tusentals anställda till fåmans- och familjeägda kvartersbagerier och mikrobryggerier. De flesta är faktiskt småföretag och när vi har utvecklat manifestet har vi tagit hänsyn till detta. Därför får företagen själva välja vilka av de fem åtagandena som är relevanta för deras verksamhet. Man kan börja med ett eller två åtaganden och sen ansluta sig till fler. Manifestet är startpunkten för vårt hållbarhetsarbete, inte slutmålet, säger Björn Hellman.


Genom att ansluta sig till ett åtagande lovar företaget att bidra till att uppnå de tillhörande målen och till att hålla relevant information tillgänglig för granskning. Enligt Hellman finns det i dag ingen gemensam rapporteringsstandard för att mäta och värdera den här typen av insatser, och för att hålla koll på att det går åt rätt håll kommer man utgå från företagens egna aktiviteter och statistik. Så vad tror Hellman är den största drivkraften för företagen som ansluter sig?
− Vi är stolta över de insatser våra företag och vår industri har gjort. Men det betyder inte att de eller vi är nöjda. Vi är oerhört medvetna om att vi och hela den svenska livsmedelskedjan med kraft måste utöka och påskynda insatserna för miljön och klimatet. Dagens konsumenter, kommande generationer och vi själva kräver det. Det är ett ansvar vi inte får och inte kommer att svika, avslutar Björn Hellman.

Fakta

Manifestets fem åtaganden

1. En fossilfri industri. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 ha gått över till fossilfri energi både i vår produktion och i våra transporter.

2. Halvera matsvinnet. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.

3. Materialåtervinningsbara förpackningar. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 uppnå 100 procent materialåtervinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.

4. Goda villkor i leverantörsledet. Vi åtar oss att senast 2020 ha en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i våra leverantörsled. Policyn ska följas upp varje år.

5. Effektivare vattenanvändning. Vi åtar oss att höja effektiviteten på vår vattenanvändning. Vi genomför en kartläggning under 2019 och lovar att ha etablerade effektiviseringsmål till 2020.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor