European Media Partner
Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen LIFE SCIENCE

Den ständiga kampen för en säker vård


Vårdtider förlängs, patienter får skador och sjukhusens utgifter höjs. Men hur ser arbetet ut för att minska felbehandlingarna i Sverige? Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen berättar om myndighetens arbete för att främja patientsäkerheten.

Erfarenhet bidrar i högsta grad till en säkrare vård.

I dag bedrivs ett omfattande arbete för att främja patientsäkerheten och minska antalet vårdskador på både nationell, regional och kommunal nivå. Men det finns även saker som patienter själva kan göra för att bidra till en säkrare vård.

Vid ungefär 110 000 slutenvårdstillfällen per år får patienter i Sverige en undvikbar skada – en skada som skulle kunna undvikas om man hade gjort på ett annat sätt.
– Det är ett allvarligt problem med felbehandlingar, och ett av skälen till att Sverige i dag bedriver ett omfattande arbete för att främja patientsäkerheten och minska antalet vårdskador. Vi arbetar med att identifiera risker och förebygga skador och säkerställa att både professioner och patienter har förutsättningar att vara delaktiga i patientsäkerhetsarbetet, berättar Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Brister i patientsäkerheten är något som framför allt drabbar den enskilda patienten, men även samhället i stort. OECD har angett att 15 procent av sjukvårdens utgifter går till åtgärder som föranletts av vårdskador där vårdrelaterade infektioner är ett viktigt område.
– Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet i ständig utveckling och är beroende av samspelet mellan människor, kompetens, teknik och organisation. Riskerna i ett sådant system är många och varierande och orsakerna till vårdskador är flera, säger Olivia Wigzell.

Faktorer som yrkeskompetens, bemanning, arbetsmiljö, samverkan, kontinuitet och personcentrering är exempel på områden där brister i olika grad kan bidra till att en patient drabbas av en vårdskada. Men Socialstyrelsens idealbild är glasklar: Ingen patient ska drabbas av en skada som kan undvikas. Patientsäkerhetsarbetet går långt tillbaka i tiden. I Sverige har sjukvården haft en skyldighet att anmäla händelser enligt lex Maria sedan många decennier. Den kom till redan 1937 som en reaktion på en felbehandling som orsakade fyra patienters död.
– Sverige har utvecklat ett system för att främja lärande, återkoppling och utveckling, i syfte att förebygga framtida vårdskador. På många områden ser vi en positiv utveckling. Det gäller bland andra förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre, som minskar, samt förskrivningen av antibiotika. Även på andra områden går det framåt, om än i långsammare takt. Bland annat i arbetet med att förebygga fallskador och undernäring. Slutligen finns det områden där vi ännu inte ser tydliga framsteg. Exempelvis i förekomsten av vårdrelaterade infektioner och trycksår, berättar Olivia Wigzell.

Även patienten själv kan ta ett ansvar genom att efterfråga information om någonting känns otydligt eller om någonting avviker mot det som varit planerat.
– Det kan vara i form av en behandlingsplan och läkemedelsberättelse efter vård på sjukhus. På det viset kan patienten själv, eller närstående, vara en barriär mot att något oönskat inträffar. En patient som är välinformerad deltar och påverkar vården utifrån sin kunskap och erfarenhet bidrar i högsta grad till en säkrare vård, säger Olivia Wigzell.

Socialstyrelsens webbplats ”Samlat stöd för patientsäkerhet”, syftar till att stödja hälso- och sjukvården. Myndigheten styr genom att ta fram föreskrifter om exempelvis systematiskt patientsäkerhetsarbete och läkemedelshantering och följer upp och rapporterar om utvecklingen och gör fördjupade analyser.
– Socialstyrelsen arbetar genom att utveckla stöd och kunskap, följa upp och genom normering. Det pågår också ett utvecklingsarbete för att skapa en enkel, enhetlig och säker klagomålshantering för både patienter, närstående och vårdgivare, säger Olivia Wigzell.

Efter valåret 2018 är många nyfikna på vilken roll som politiken kommer att spela under 2019.
– Att medverka till att skapa en god och säker vård är en fråga som engagerar politiskt förtroendevalda oavsett partitillhörighet. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att stödja och samordna patientsäkerhetsarbetet i landet. I det arbetet ska en nationell handlingsplan tas fram tillsammans med berörda myndigheter, organisationer och huvudmän, säger Olivia Wigzell och fortsätter;

– Arbetet är redan i full gång. En nyckelfråga för att kunna skapa en god och säker vård är att det finns tillräckligt med vårdpersonal och rätt kompetens oavsett om vården bedrivs på sjukhus, i hemsjukvården eller primärvården. En god arbetsmiljö och kompetensutveckling är också viktiga delar av patientsäkerhetsarbetet. Detta är frågor som ofta lyfts fram i den politiska diskussionen. 

Fakta

Namn: Olivia Wigzell

Ålder: 55

Bor: Villa i Mälarhöjden och fritidshus i Sörmland.

Intressen: Många. Musik, litteratur och sport. Spelar tennis regelbundet.

Äter med förtjusning: Tomater, persikor och pastarätter.

Dricker: Stora mängder te.

Firar: Med närmaste familjen på fredagen och med övriga familjen dagen därpå.

Vad ville du bli som barn: Konstnär som några i min släkt.

Dela artikeln

Journalist

Amanda Sandström Beijer

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor