European Media Partner

Den svenska biogasanvändningen kan mångdubblas framöver


Biogas utgör en viktig pusselbit för att Sverige ska nå sina generella hållbarhetsmål. Ökad produktion och användning av biogas och biogödsel behövs i det hållbara samhället, men hittills saknas en nationell långsiktig biogasstrategi som stakar ut riktningen. Branschorganisationen Energigas Sverige har därför lag fram ett förslag på en nationell strategi för just biogas.

”Regeringen bör säkerställa att svenskproducerad och importerad biogas konkurrerar på likvärdiga villkor.”

Sverige ligger i den absoluta tekniska framkanten när det gäller biogas. Vi har därför en unik möjlighet att driva biogasutvecklingen framåt. Om vi satsar nu kan vi behålla och förstärka en tätposition som skapar exportmöjligheter, försörjningstrygghet, jobb och stor miljö- och klimatnytta. Biogas används i dagsläget främst i transportsektorn, men potentialen i industrin är stor, säger Maria Malmkvist, VD för Energigas Sverige.

För att tillvarata biogasens nytta som resurs för samhället behövs ett nationellt biogasmål som vägvisare för politiska beslut och branschens investeringar. Vi föreslår att regeringen ska anta målet att minst 15 terrawatttimmar biogas ska användas i Sverige år 2030. 12 av dessa terrawatttimmar ska användas transportsektorn, medan tre terrawatttimmar ska användas i industrin. Om målen nås kan det innebära ett tillskott till svensk BNP på 30 miljarder kronor årligen. Det innebär en kraftig ökning jämfört med i dag, men flera rapporter visar att det finns potential att producera betydligt mer biogas än så, säger Maria Malmkvist.

Den fossila naturgasen har fortfarande en stark ställning på marknaden och ett prismässigt övertag tack vare många års försprång. Därför klarar marknadskrafterna ännu inte av att ensamt driva den här omställningen utan inblandning av styrmedel. För att nå målet krävs långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor som gäller minst tio år framåt i tiden. I dagsläget är biogas skattebefriat, men år 2020 upphör det. Maria Malmkvist anser att biogasen behöver någon form av subventionering även efter 2020.
– Regeringen bör säkerställa att svenskproducerad och importerad biogas konkurrerar på likvärdiga villkor. De bör även tillsätta en nationell biogassamordnare och införa obligatoriskt insamlingskrav av matavfall. Energimyndigheten bör, i samråd med berörda myndigheter och branschen, säkerställa att objektiv, saklig och samordnad information om biogasens samlade miljö- och samhällsnytta görs tillgänglig, säger Maria Malmkvist.

Även kommuner och landsting har en viktig roll i arbetet med att öka biogasproduktionen. Energigas Sverige föreslår att de i första hand bör upphandla biogasbussar när det är dags att upphandla ny kollektivtrafik. Maria Malmkvist betonar att biogasen bara är ett av flera drivmedel som behövs för att förverkliga transportsektorns klimatomställning, men anser att kommuner och landsting som exempelvis arbetar för att främja insamling av matavfall i större utsträckning bör använda biogasen i sin kollektivtrafik.

En viktig faktor för att främja den svenska biogasproduktionen är att lika villkor för importerad respektive svenskproducerad biogas. I dagsläget importeras mycket biogas från Danmark, vilket innebär att den både är skattefri och subventionerad med hjälp av danskt produktionsstöd.

För att nå målet om 15 terrawatttimmar användning av biogas till 2030 krävs, enligt Maria Malmkvist, att de restprodukter och det avfall som uppstår i samhället nyttjas bättre i kretsloppet.
– En kraftfull satsning på nya råvaror för biogastillverkning, effektivisering och ny teknik är nödvändigt. Utöver skogsbaserad och jordbruksbaserade råvaror kan marina råvaror också vara aktuella att använda i framtidens biogastillverkning. Det behövs också större produktionsanläggningar och fortsatta investeringar i distributionen av gas, inklusive tankstationer, säger hon. 

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor