European Media Partner

E-hälsoarbetet kräver gemensam standardiserad dokumentation för att lyckas

Digitaliseringen av svensk hälso- och sjukvård – e-hälsa – är viktigt för Svenska Läkare-sällskapet. Rätt utformad kommer e-hälsa att både underlätta och förbättra vården. Svenska Läkaresällskapet vill bidra med professionens synpunkter på hur digitaliseringen ska utformas, för att dess möjligheter att förenkla och effektivisera ska tas tillvara. 

Statens och SKL:s ambitiösa ”Vision e-hälsa 2025” från 2016 har nu kompletterats med beslut om handlingsplan för samverkan och inrättande av ett samordningskansli på e-hälsomyndigheten. Vi bedömer det som ytterst viktigt att denna strategiska plan snarast följs av en plan där man redovisar delmål, tidsplan, konkreta åtgärder och vem som ansvarar för att de genomförs. 

Speciellt angeläget är det att tydliggöra vilken information om patienten som ska dokumenteras i vården och specificera en gemensam standard för hur denna information ska dokumenteras. Här föreslår vi en nationell överenskommelse om vilka centrala uppgifter som ska dokumenteras för ett visst sjukdomsområde, förslagsvis utgående från nationella riktlinjer. De överenskomna uppgifterna ska kodas med hjälp av Socialstyrelsens system, för att kopplas till befintliga och överenskomna tekniska standarder för att möjliggöra kommunikation mellan olika system. Först när vi har en strukturerad journal med enhetliga begrepp och koder kan vården dra full nytta av den digitaliserade informationen. Då kan den information som registrerats en gång återanvändas för flera olika syften – uppföljning, kvalitetsregister, forskning, life science, Big Data, med mera. Enhetliga standarder är också en förutsättning för att ta till vara på potentialen för patientens medverkan och delaktighet med stöd av olika ”appar”. 

Att genomföra strukturerad vårdinformation kräver nationell samordning av vårdens aktörer så att acceptans om begrepp och mallar uppnås. Denna samordning kan koordineras av det nya e-hälsokansliet. Svenska Läkaresällskapet med sina specialistsektioner bidrar gärna med expertkunskap till detta och annat e-hälsoarbete. Vitaliskonferensen och andra forum är viktiga för att vårdens professioner och andra aktörer ska kunna mötas över gränserna på ett informellt sätt och diskutera vårdens – och patienternas – behov av digitala verktyg.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor