European Media Partner

Energiministern tror på Sveriges möjligheter att öka andelen förnybar energi


Det går inte att ta miste på energiminister Ibrahim Baylans genuina engagemang för energifrågor. Han är särskilt stolt över den blocköverskridande energiöverenskommelse som presenterades 2016 och har som vision att positionera Sverige som världens första fossilfria välfärdsland.

” Energiöverenskommelsen skapar förutsättningar för att vi ska kunna arbeta med energifrågor utifrån ett helhetsperspektiv.”

Regeringens mål är att Sverige, senast år 2020, ska minska klimatutsläppen med 40 procent, ha minst 50 procent förnybar energi, 20 procent effektivare energianvändning samt minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn. Enligt Ibrahim Baylan har Sverige redan nu uppnått merparten av målen inför 2020. Han anser att det finns potential att formulera ännu mer ambitiösa energimål i framtiden till följd av branschens snabba tekniska digitalisering och automatisering.

För att nå regeringens hållbarhetsmål anser Ibrahim Baylan att energibranschen i första hand behöver fokusera på att utveckla och anpassa sina affärsmodeller utifrån energimarknadens förändrade förutsättningar. När marknadsförutsättningarna förändras behöver energimarknadens aktörer addera mervärden till sina kunderbjudanden, exempelvis i form av energieffektiviseringstjänster.
– Energibolagens tidigare monopol på att distribuera el är inte längre lika tydligt. På senare år har andelen solenergi och vindkraft ökat och när kraftfulla och effektiva lagringslösningar för exempelvis solenergi utvecklas så innebär det ett stort steg framåt för framtidens decentraliserade energisystem där såväl kunder som miljön är vinnare, säger Ibrahim Baylan.

När det gäller förnybara energislag har han störst tilltro till solenergi och vindkraft. De senaste åren har vindkraftsutbyggnaden, såväl på land som ute till havs, fått ett rejält uppsving. Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi har antalet investeringsbeslut ökat med 60 procent.
– När det gäller solenergi så har vi i Sverige en uppenbar nackdel eftersom solenergianläggningarna levererar som minst energi när behovet är som störst, alltså under den mörka och kalla delen av året. När möjligheten att lagra solenergi utvecklas i större skala kommer det förmodligen att generera ett uppsving för den svenska solenergisektorn. Smarta lagringslösningar skapar nya möjligheter för solenergisektorn, säger Ibrahim Baylan.

Den blocköverskridande energiöverenskommelsen, som presenterades 2016, har på många sätt varit avgörande för svensk energipolitik de senaste åren. Energiöverenskommelsen är unik och saknar motsvarighet i många andra länder.
– När energiöverenskommelsen presenterades var jag förstås glad över att ha nått en historisk överenskommelse. Samtidigt var jag tydlig med att energiöverenskommelsen vid den tidpunkten endast var en pappersprodukt, den stora utmaningen var att förverkliga de förslag som fanns i överenskommelsen. När den här mandatperioden är slut har vi förhoppningsvis lyckats göra verkstad av de flesta förslagen som fanns i energiöverenskommelsen. Energiöverenskommelsen skapar förutsättningar för att vi ska kunna arbeta med energifrågor utifrån ett helhetsperspektiv. Överenskommelsen levererade ramarna och stakade ut riktningen för energibranschen, säger Ibrahim Baylan.

– En av mina hjärtefrågor är vattenkraftens utveckling. Svensk energipolitik har ofta fokuserat på kärnkraft, vilket gjort att vattenkraften inte uppmärksammats i tillräcklig utsträckning som en värdefull naturresurs. Vattenkraften är en stor tillgång för Sverige, den är guld värd för oss, inte minst eftersom den går att styra och reglera. Vi hoppas därför kunna lägga fram ett förslag kring framtidens vattenkraft tillsammans med de övriga politiska partierna, säger Ibrahim Baylan.

Digitaliseringsutvecklingen innebär förstås nya möjligheter och utmaningar för energibranschen, inte minst genom smarta elmätare i lägenheter, men också de analys- och styrningsverktyg som fastighetsbolag använder sig av.
– Den typen av verktyg tillför en helt ny nivå till energieffektiviseringsmöjligheterna. Ett exempel på hur analys- och styrningsverktyg kan göra skillnad fick jag när jag besökte det kommunala bostadsbolaget Örebro Bostäder. Sedan de började använda verktyget har de lyckats minska elanvändningen med 40 procent och energianvändningen med 25 procent i sina drygt 23 000 lägenheter. Samtidigt uppger hyresgästerna att boendekomforten har ökat. Det här är en slags revolution i energisektorn som jag är mycket optimistiskt inför, säger Ibrahim Baylan.

Han är ordförande för regeringens Forum för smarta elnät, där myndigheter, forskare och energibolag samverkar för att stärka utvecklingen av smarta elnät i Sverige. Forum för smarta elnät motiverar, informerar och planerar för utveckling av smarta elnät som bidrar till ökat kundinflytande samt en effektivare och mer hållbar energianvändning.
– För att verkligen tillvarata de möjligheter som smarta elnät innebär behöver vi fortsätta de befintliga satsningarna på forskning och utveckling och öka investeringarna i ny teknik, säger Ibrahim Baylan. 

Fakta

Fakta

Namn: Ibrahim Baylan

Ålder: 46

Bor: Stockholm

Aktuell: Som energiminister i Sveriges riksdag

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor