European Media Partner

För en hållbar helhet 


Hållbarhet är ledordet inom de flesta branscher i dag. Den aktör som inte arbetar med hållbarhet kan inte räkna med marknadens förtroende.

Men hållbarhet är ett av vår tids mest missbrukade och ihåliga ord. Det handlar mer om hur nya produkter produceras än om att använda de redan producerade på ett effektivt sätt. Nyproducerat innebär alltid förbrukning av resurser och ofta långa transporter. Att byta ut utan analys är därför ohållbart.

Bygg- och fastighetsbolags verksamheter - nyproduktion, tillbyggnad, ombyggnad och renovering - skiljer sig en hel del åt när det kommer till hållbarhet.

Nyproduktion och tillbyggnad är de områden där hållbarhet kommit längst och är samtidigt de områden där begreppet missbrukas mest. Där är fokus på hur byggmaterialen framställs, av vad och varifrån de kommer. Samtidigt är det svårt att veta vad producenterna lägger i begreppet hållbart. De påstår att just deras produkter är hållbara. Många beställare nöjer sig med det och kontrollen uteblir.

Ombyggnad och renovering är områden med hög förbättringspotential inom hållbarhet men det krävs ökad kunskap. Dessa projekt har fokus på inventeringar av fastighetens tekniska status men nästan aldrig på de befintliga värdena och material. Det gäller särskilt 1960- och 70-talsbestånden. Befintliga material av god kvalitet som kan renoveras, t.ex. köksinredningar och entrépartier, är en outnyttjad resurs, särskilt som nyproducerat bara har en livslängd på 10-15 år. Det är alltså viktigt att integrera livslängd i hållbarhetsmatrisen.

Kompetensen om befintliga värden finns ytterst sällan i projektgruppen. Beställarkompetensen är nyckeln. Det går inte att tro att entreprenören har den här kunskapen. Beställaren behöver ta makten över sina projekt. Det blir avsevärt bättre ekonomi om det tidigt tas beslut om grundliga analyser. Inventera både teknisk status och befintliga värden och material. De boende kräver detta mer och mer. Att ersätta bra med sämre förekommer i hög grad fortfarande vid renoveringar, vilket är genant för branschen.

Säkerställ att projektledarna har kompetens inom och förståelse för återbruk. Se också till att inte skissa för tidigt. Det skissas alldeles för mycket för tidigt, vilket låser hela projektet. Risken finns också att byggnadens karaktär, bl.a. originalplanlösningar, förvanskas helt i onödan. Att då behöva rita om innebär ökade kostnader och förseningar som beställaren drar sig för. Beställaren har i den här situationen tappat kommandot. Lösningen är att ta med både teknik, estetik och återbruk i besluten innan skissandet startar.

Genom att ta reda på vilka befintliga värden som kan utvecklas närmar vi oss hållbarhet i ordets rätta bemärkelse. En hög grad av hållbarhet är en hög grad av återbruk. Att renovera är hållbart.

Våga värna befintliga värden och material. Återbruk har i dag gått från något som idealister hållit på med till att vara säljbart. Prioritera köp av tjänster i stället för köp av varor och få ett sant hållbart resultat. De fastighetsägare som ser renovering via återbruk som självklart bygger starka varumärken och tar ett stort samhällsansvar.

Sofia Meurk, omredare, Omreda AB

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor