European Media Partner

Framtidens elkraftbransch präglas av snabba förändringar


Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor som funnits sedan 2005 och de senaste åren har dubblerat antalet partnerföretag, som i dagsläget uppgår till ett sextiotal. I drygt tio år har Power Circles verksamhet koncentreras kring el, elnät och elektrifieringen av framtidens transportsystem.

Utan en vision är det svårt för elnätsmarknadens aktörer att veta i vilken riktning de ska gå.

Den 23- 24 april arrangerades Power Circle Summit på Svenska Mässan i Göteborg, där landets beslutsfattare, påverkare och vägvisare samlas för att diskutera sina tankar kring innovationsteknik och strategi för elkraftbranschens framtid.
– Framtidens energibransch kommer till stor del att baseras på samverkan. Därför är den här typen av mötesplatser viktiga, inte minst för att energibranschens aktörer ska kunna hitta sin plats på den föränderliga marknaden. Många energikonferenser har sin utgångspunkt i ett politiskt perspektiv, men vi fokuserar i stället på de stora övergripande trenderna som påverkar branschen, säger Olle Johansson, VD för Power Circle.

Spelreglerna kommer helt klart att förändras i framtidens energibransch. Olle Johansson understryker vikten av att lagstiftningen håller jämna steg med teknikutvecklingen. I dagsläget fungerar lagstiftningen, som i många fall är minst tio år gammal, ofta som en begränsning. Lagstiftningen skapar också en osäkerhet kring vad energibranschens aktörer kan göra.

En utmaning för hela elkraftbranschen är att hitta nya arbetssätt och affärsmodeller som passar in i den nya digitala verkligheten. Att bygga elnät och skapa infrastruktur för elproduktion tar lång tid och kräver långa ledtider, verksamheten kräver därför framförhållning.

En av de största och mest genomgripande förändringarna är att relationen mellan kund och leverantör har förändrats. Tidigare var rollfördelningen mellan dessa aktörer relativt statisk, kunden var en passiv beställare och konsument av el.
– Nu när kunden själv kan producera el med hjälp av exempelvis solpaneler, är förhållandena många gånger de omvända eftersom kunden då kan leverera el till leverantören. De tidigare tydliga skiljelinjerna mellan kund och leverantör har i viss mån suddats ut, vilket förstås ställer nya krav på elkraftbranschens aktörer, säger Olle Johansson.

Power Circles studie ”Elnätets roll i framtidens energisystem” illustrerar den decentralisering som skett i hela energisystemet och som i förlängningen innebär att kunderna kan göra allt mer själva. Tidigare var kunderna en passiv mottagare av energi, nu har tekniken möjliggjort för dem att dels själva producera egen energi och dels lagra den om de har tillgång till en batterilösning. Samtidigt växer allt fler digitala tjänster som ger kunden mer information om och möjlighet att påverka sin egen energiförbrukning fram. Det revolutionerar både kundernas och elproduktionens förutsättningar.

Det finns mycket att vinna på att kunna lagra el i batterier. Power Circle har genomfört ett par projekt där de undersökt möjligheten till ellagring ibland annat flerbostadshus. Batteritekniken har blivit mer tillgänglig i takt med att prisnivån sjunkit. I framtidens elsystem kommer batterilager att skapa många nyttor. Det pågår även ett initiativ för att starta en svensk batterifabrik, vilket Power Circle förstås stöttar.
– Elnätet är på många sätt elproduktionens blodomlopp. Våra politiker har ambitiösa mål vad gäller energiproduktionen, där målet är att den svenska elproduktionen ska vara hundra procent förnyelsebar år 2040, men för elnätet saknas en motsvarande ambition och vision. Vi efterlyser därför en vision även för elnätets framtid. Utan en vision är det svårt för elnätsmarknadens aktörer att veta i vilken riktning de ska gå, säger Olle Johansson.

Han anser att det behövs en politisk blocköverskridande samsyn kring elnätet och dess framtida funktion och utformning. Eftersom det i dagsläget saknas en tydlig färdriktning är många elnätsaktörer försiktiga med att anamma den nya tekniken. Eftersom det tar väldigt lång tid att bygga elnät och man sedan måste leva med resultatet i många år är det särskilt viktigt med en politisk samsyn på området.

Ett område som i allra högsta grad är relevant för framtidens elkraftsbransch är förstås elektrifieringen av transportsektorn. Regeringens mål är att transportsektorns samlade utsläppsnivåer ska reduceras med sjuttio procent fram till år 2030. Elbilar fyller förstås en nyckelfunktion för att målet ska kunna uppnås.
– Vi ser framför oss att den storskaliga produktionen av elektrifierade fordon kommer att ta fart år 2020 eller 2021. Det innebär att vi nu har ett par år på oss att förbereda oss inför den storskaliga introduktionen av elektrifierade fordon, exempelvis genom att bygga upp laddningsinfrastrukturen runtom i landet. I dagsläget finns både politiska styrmedel och investeringsstöd, men vi saknar en elektrifieringsstrategi. Regeringen behöver formulera en tydlig strategi som stakar ut riktningen för elfordonens utveckling. En sådan strategi kan bland annat tydliggöra hur de statliga medel som i dagsläget används till olika former av stöd kan komma till nytta på bästa möjliga sätt, säger Olle Johansson. 

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor