European Media Partner

Gratis el lockar allt fler


Intresset för solenergi växer snabbt. Det märks inte minst på att fler solceller syns på både villatak, ladugårdar och industrier. Och intresset förväntas vara fortsatt stort många år fram över.

Hela 81 procent av alla svenskar vill att Sverige satsar mer på solceller än vad som görs i dag.

Intresset för förnybara energislag har ökat kraftigt sedan i början av 1990-talet och förnybar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt.

– Med ökande miljöproblem och stigande energipriser blir solenergi allt viktigare för så väl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag, säger Johan Lindahl som är talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

– Branschen växer så att det knakar. Visserligen från än så länge låga nivåer, men med en årlig tillväxt på mellan 50 och 80 procent råder det ingen tvekan om att solenergi är något som står allt högre upp på allt fler önskelistor. Utvecklingen för 2018 ser ut att följa samma mönster och inför 2019 ser vi ingen avmattning.

Det finns flera skäl till att solenergi fått ett så tydligt uppsving under de senaste åren, förklarar Johan Lindahl.

– För det första har det skett en snabb teknik- och framför allt prisutveckling. Dagens solceller är mer effektiva än för bara några år sedan. Och teknikutvecklingen fortsätter. En annan förklaring är att priserna för solceller minskat påtagligt genom den nya tekniken, men också som en följd av effektivare produktion, större produktionsvolymer och fler aktörer på marknaden.

Att strafftullar på solceller tillverkade i Kina tagits bort är en tredje delförklaring.

– Det investeringsstöd som infördes 2009 med 60 procent i subventioner har också haft en positiv inverkan. Stödet har sedan dess successivt minskat och uppgår i dagsläget till 30 procent. Det visar på att solenergi klarar att stå på egna ben och det är min bedömning är att subventionerna helt kan vara borttagna om kanske fyra år.

– Dessutom finns det ett enormt intresse. Hela 81 procent av alla svenskar vill att Sverige satsar mer på solceller än vad som görs i dag. Bakom den siffran finns naturligtvis de stora miljövinsterna liksom att många ser att man på sikt kan sänka sina kostnader för el.

Jämfört med flera andra länder ligger dock Sverige efter i utnyttjandet av solen som energikälla. Till det finns det också förklaringar.

– Den svenska energiproduktionen är förhållandevis ren och förbrukning av fossila bränslen för energiproduktion är mycket låg jämför med många andra länder, exempelvis Tyskland, förklarar Johan Lundahl. I Sverige svarar vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och biokraft för merparten av den energi vi använder och därför har vi inte haft samma behov att satsa på solenergi.

I Tyskland täcks mycket av landets energibehov av kolkraft som kraftigt bidrar till de klimatförändringar som vi ser resultatet av i dag. Dessutom har Tyskland valt att avveckla sin kärnkraft.

– För att ställa om sin energimix var Tyskland därför tidigt ute med frikostiga subventioner på solenergi. Därmed tog deras utbyggnad fart för tio år sedan. Nu när priserna kraftigt gått ner behövs inte lika kraftigt tilltagna subventioner och snart kan solenergi konkurrera på mer likvärdiga villkor helt utan stöd. En annan faktor är att Tyskland generellt sett har betydligt högre elpriser än vad vi har i Sverige.

Det snabbt växande svenska intresset för solenergi visar sig också i att allt fler väljer att investera i solenergi, både i större och mindre format.

En solcellsanläggning som kan producera tillräckligt med el för att täcka merparten av en normalvillas energiförbrukning får man räkna med en investering på i runda tal 80 000 kronor. Sedan är det naturligtvis hushållets storlek och vanor avgörande hur stor del av behovet den kan täcka.

– Dagens anläggningar har en beräknad livslängd på drygt 30 år och med utgångspunkt från dagens elpris är en anläggning fullt ut återbetald inom 12 till 15 år. Därefter är all energi som den producerar kostnadsfri, fortsätter Johan Lindahl.

– Om elpriset ökar, vilket inte är helt osannolikt, kortas återbetalningstiden ytterligare. Under de senaste 40 åren har den totala elkostnaden i snitt ökat med 2,5 öre per kilowattimme och år för oss slutkunder.

– Sedan ska man komma ihåg att man helt och hållet inte kan vara utan traditionell el. Den behövs för att kapa toppar och för att leverera energi under tider på dygnet då solen inte lyser. På plussidan finns samtidigt möjligheten att sälja den överskottsenergi som anläggningen genererar på energimarknaden.

Var i Sverige finns de bästa förutsättningarna för att investera i solenergi?

– Det är faktiskt ingen större skillnad mellan södra och norra Sverige, säger Johan Lindahl. Premisserna är goda i princip överallt med en viss fördel för våra kustområden.

Av den totala mängd solenergi som produceras i Sverige i dag står privata hushåll för ungefär en tredjedel. Övriga två tredjedelar kommer från små och medelstora anläggningar som finns på industritak, ladugårdar och större flerfamiljsfastigheter.

– Vi ser också en allt tydligare utveckling mot att allt fler kommuner och energibolag satsar på större solcellsparker. I Skåne finns det numera solcellsparker i såväl Helsingborg som Hässleholm och Kristianstad, sammanfattar Johan Lindahl.

– Och i framtiden kommer vi att få vänja oss vid att se fler och fler solcellsparker längs med våra vägar. Det är jag helt övertygad om, avslutar Johan Lindahl.

Text: Martin Westholm

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor