European Media Partner

Gröna Städer jobbar för en hållbar samhällsbyggnad


Ett flertal aktörer inom näringslivet saknade en organisation som samlat drev framtidsfrågor för en hållbar samhällsbyggnad. Resultatet blev Gröna Städer.

”Det skulle driva utvecklingen framåt och även skapa förutsättningar för en ökad export av den gröna kunskap som

finns i Sverige.”

Med hållbarhet i fokus arbetar Gröna Städer för att organisationens medlemmar både ska kunna öka sin egen tillväxt, men också för att sprida sina hållbara lösningar till andra företag och skapa nya gröna jobb.
– Tidigare har det saknats en näringslivsorienterad organisation som samlat driver framtidsfrågorna inom hållbar samhällsbyggnad och som inte begränsas av bransch. Vi vill att Gröna Städer ska vara den länk som binder samman olika branscher i syfte att skapa synergieffekter och som leder fram till nya gröna affärer, säger Roger Tiefensee som är ordförande i Gröna Städers hållbarhetskommission.

– Vi har också en målsättning att Sverige ska bli världsledande inom hållbar samhällsbyggnad.

Gröna Städer har funnits i lite mer än ett år, men redan nu kan man börja se konkreta resultat av organisationens arbete.
– Det fina är att vi arbetar tvärsektoriellt till skillnad från hur det brukar vara där varje bransch i första hand ser till sina egna intressen.

– Arbetet omfattar såväl ekonomiska, som sociala och miljömässiga målsättningar. Kan fler samarbeta så att aktivt miljö- och energiarbete gå hand i hand med ekonomi och affärsnytta, och på så sätt skapa en hållbar samhällsbyggnad, är det bra.

Gensvaret från så väl näringslivet som politiken, på såväl lokal- som regional- och riksnivå, har så här långt varit gott och nya medlemmar tillkommer kontinuerligt. Men även olika intresseorganisationer, fackförbund och kommuner finns representerade.

Högt på dagordningen står att få fram gemensamma spelregler som gör det möjligt för företag att planera långsiktigt.
– Det kan handla om så vitt skilda områden som hur framtidens transportsystem ska utformas som villkoren för investeringar i nya städer och stadsdelar eller hur samhällets service ska ordnas i sin helhet, säger Roger Tiefensee.

– Mycket arbete har också lagts ned för att hitta en strategi som kan underlätta för företag i samband med offentliga upphandlingar där det många gånger spretar. De kriterier som gäller i ett sammanhang gäller inte i ett annat och så vidare. Det skapar onödigt merarbete.

– Vi vill också gärna se en statsbudget som är i bättre samklang med de prioriteringar som görs i Agenda 2030. Det skulle driva utvecklingen framåt och även skapa förutsättningar för en ökad export av den gröna kunskap som finns i Sverige, avslutar Roger Tiefensee. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor