European Media Partner

Hållbart skogsbruk i alla led

Hållbart skogsbruk är ett stort fokus för så väl politiker som för konsumenter och skogsägare. Ett allt för intensivt skogsbruk innebär att ekosystemet och den biologiska mångfalden hotas. För att lyckas med ett hållbart skogsbruk krävs en medvetenhet i alla led.

Forest Technology Group (FTG) ligger i Bäckefors i norra Dalsland och stödjer människor som arbetar i skogen med unika och högkvalitativa produkter för skörd, transport och bearbetning med fokuset att konstruera och utveckla effektiva och robusta produkter och maskiner för skogsbrukare.

– Våra produkter inkluderar Huggarvagnar, kranar, markberedare, vägsladdaroch skördahuvuden - alla konstruerade med högstakvalité för hårt arbete i skogen, som håller dig under många år framöver. Vi strävar efter mycket kraftfull teknik som gör skogsarbetet mer effektivt och lönsamt på lång sikt.


För FTG är ett hållbart skogsbruk otroligt viktigt. Som marknadsledande tillverkare av Mowi och Moheda skogsvagnar bär även dem ett ansvar.

– Våra skogsvagnar är byggda för att klara tuffa förhållanden och för att smidigt kunna ta sig fram i skogsterräng. För att öka framkomligheten så väljer allt fler drivna vagnar, berättar marknadschef på FTG och fortsätter;

– Vagnarna Mowi och Moheda säljs idag genom ett upparbetat återförsäljarnät ffa i Skandinavien men vi ser stora möjligheter i att utvecklas på andra marknader i Europa. Vi står för hög kvalité och funktionalitet.


I och med att trä som råvara ser ut att bli allt viktigare i framtiden med att från förnyelsebara drivmedel till hållbara textiler. Det betyder att skötseln av skogarna är avgörande, någonting som kräver en medvetenhet i alla led.

– Skogen som råvara kommer att bli allt viktigare då den kan ge oss mycket av det material och fiber med mera som både skogsindustrin och övrig industri i framtiden behöver. Skogen är till för att brukas då det för med sig många positiva effekter för miljön och kan ersätta många idag stora miljöbovar som exempelvis bomull, berättar Thomas Seleskog.


Inte nog med att bomullsindustrin är ett hot mot vattenförsörjningen och kan ersättas med nya metoder, skogen kan även hjälpa utfiskade eller överexploaterade hav som behöver ersättas med odlingar genom den utvecklade tekniken att producera protein till fiskfoder genom de mikroorganismer som finns på vedråvaran.  


Det betyder att man genom att nyttja skogen på rätt sätt och genom att ta tillvara på hela skogsråvaran hjälper ekosystemet i ett större perspektiv. Någonting som är av högst betydelse för att skogsbruket ska kunna vara hållbart även i framtiden. 

– Det är viktigt att våra skogsmarker brukas och att vi ser till att återväxten inte är mindre än uttaget av skogsråvaran. Likaså att vi tar vara på allt större del av det material som finns efter en avverkning eller gallring, säger Seleskog och fortsätter;

– Ett hållbart skogsbruk är otroligt viktigt för både miljön och återväxten då ett allt för stort uttag eller dåligt skött skog gör oss sårbara i framtiden.


Naturskyddsföreningen har tillsammans med sju andra miljöorganisationer tagit fram exempel på vad som kännetecknar ett hållbart skogsbruk. Det handlar om tre dimensioner som utgör en odelbar helhet: ekonomisk, socio-kulturell och miljömässig. Det handlar förenklat om ett rikt växt- och djurliv, hur man kan och bör använda skogens råvara i utvecklandet av ett hållbarare samhälle, och skogen betydelse för friluftsliv och folkhälsan.

– Industrin, precis som alla andra, måste hela tiden utvärdera nuläget och se hur man framåt på alla håll kan hjälpa till för en mer hållbar utveckling med tanke på miljön.

För att nå målen krävs att alla led utvärderas. Så väl FTG som är högst relevanta i brukandes av skogen.

– Vi försöker hela tiden ha med ett miljötänk i vår verksamhet när det gäller allt ifrån hur den egna enheten drivs till materialval i komponenter. Nu har vi ju mycket stål i våra produkter från SSAB, transporter in och ut och så vidare. Likaså har vi ju den kran som kräver lägst flöde på marknaden, Mowi parallellkran. Vilket gör att traktorn kan köras på lägre varv och därmed spara bränsle.


Utöver ett mer intensivt skogsbruk kommer skogen i framtiden med stor sannolikhet, dessutom att utsättas för ett förändrat klimat.


Framtidens skog kommer med stor sannolikhet att utsättas för både ett förändrat klimat samt ett mer intensivt skogsbruk för att kunna möta ett ökad behov av skogsprodukter. Hur FTG’s industri kommer se ut i framtiden menar de är svårt att säga, men några saker vet dem.

– Den kommer vara mer miljömedveten, mer närproducerat och ha en större inhemsk produktion inom Europa. Långa transporter och frakter på ffa volymkrävande produkter gynnar inte miljön. Sist men inte minst så har våra huggarvagnar en lång livslängd tack vare den höga kvalitén och det gynnar ju miljön.


www.ftgforest.com 


Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor