European Media Partner

I Stockholms län samlas kompetensen


Ibland när jag träffar personer utanför Stockholmsregionen säger de att ”i Stockholm där rullar det på”. Jag kan ana ett eftertryck med en antydning att det sker av sig självt. Så är det verkligen inte, vill jag understryka. Alla regioner har sina utmaningar, så även Stockholm, och resultat blir det bara om goda krafter samlas för att driva utvecklingen framåt.

Det som, för mig, gör Stockholm unikt i ett internationellt sammanhang är att det är en storstad med många av de mindre orternas fördelar, där närhet är ett ledord.

I Stockholm finns en samlad kompetens av allt från lärosäten av hög internationell standard till myndigheter och företrädare för olika samhällsintressen, inklusive näringslivet med en tydlig agenda att regionen ska klara de utmaningar som finns för att i ännu högre grad intressera potentiella investerare att satsa på Stockholmsregionen när de söker nya objekt. Det senare är inget mål i sig, utan en förutsättning för att vårt land ska klara den internationella konkurrens som råder länder emellan. I det sammanhanget spelar huvudstadens utveckling en avgörande roll.

En fråga man kan ställa sig är om vi kommer att nå det målet? Svaret är att förutsättningarna är mycket goda. Lösningen består i hur vi tar oss an framtidsfrågorna och hur vi tillsammans, med stöd från nationell nivå, finner de lösningar som behövs för en fortsatt positiv utveckling av vår region. Exempel på positiva förutsättningar är att vi ligger långt fram när det gäller forskning och utveckling inom en rad områden. Vi har tagit oss an miljöfrågor på ett tydligt sätt i internationell jämförelse och det kommer att väga allt tyngre i framtiden när miljöhoten växer i vår omvärld.

Utmaningar vi måste fokusera än mer på är att klara bostadsfrågan och öka utbudet för att möta den arbetskraft som behövs i ett växande samhälle. Likaså när det gäller infrastruktur, allt ifrån kollektiva lösningar som tunnelbana, spårväg och busslinjer till vägar, fjärrtåg och inte minst ett Arlanda som klarar kraven med ett brett utbud av direktanslutningar till internationellt viktiga flygplatser i vår omvärld. Det senare en mycket viktig faktor när det gäller att skapa goda förutsättningar för investerare utanför våra gränser att intressera sig för vår region.

Det är en spännande region vi lever och verkar i och det känns oerhört stimulerande att som landshövding få vara en del av detta, med sikte på att vi tillsammans utvecklar Stockholm framåt till gagn för hela landet och kommande generationer.

Sven-Erik Österberg,

landshövding i Stockholms län

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor