European Media Partner

Inför valet 2018: Makthavarna står till svar om vården

Valåret 2018 är i full gång. Makthavare och oppositionen slipar sina argument för en rafflande valrörelse. En av de viktigaste frågorna inför valet rör sjukvården utveckling. 
Vi ställde samtliga partier mot väggen – för att veta hur de tänker utveckla svensk sjukvård. 

1. Enligt SCB:s trender och prognoser 2014 beräknas 160 000 personer som är utbildade inom vård- och omsorg att saknas år 2035. Hur planerar Ni att bemöta detta problem?
2. Hur ser Ni på vinster i välfärden?
3. Vilken är er viktigaste valfråga inom vården 2018?Karin Rågsjö (V) sjukvårdspolitisk talesman

1. Tack vare Vänsterpartiet satsas nu två miljarder kronor årligen på bättre arbetsvillkor för personalen i sjukvården. De kan gå till ökad bemanning och kompetensutveckling. Vi vet att personalen sliter hårt inom vård- och omsorgsyrkena. Därför behövs mer resurser så att fler vill jobba där och de som redan är där orkar jobba kvar. Det behövs även en nationell utbildnings- och kompetensplan som tar ansvar för helheten.

2. Sjukvård och annan välfärd ska finnas till för de som behöver den, inte för att göra största möjliga vinst åt ägarna. Vi måste se till så att vårdens resurser fördelas så att du prioriteras om du har stort behov av vård. Det ska aldrig få vara din lönsamhet som avgör. Därför behövs det regler mot vinstjakten.

3. Vi måste få ett slut på vinstjakten. Det skulle göra att vårdens resurser styrs dit de verkligen behövs istället för att styras av vinstintresset. Det blir en mer jämlik vård och det skulle också göra det möjligt att anställa fler och förbättra arbetsvillkor, vilket är absolut nödvändigt för att skapa en bättre vård. Dessutom måste vi ha ett jämlikhetstänk, både geografiskt och individuellt. Ojämlikheten strider mot hälso- och sjukvårdslagen och drabbar många.Annika Strandhäll (S), socialminister

1. Vi måste få in fler och behålla fler anställda i vård och omsorg. Våra landsting behöver anställa mer personal, men även förbättra arbetsmiljö. Vi gör särskilda satsningar på arbetsmiljön och personalen i vården för att fler ska både söka sig dit, stanna kvar och färre ska bli sjukskrivna. Vi måste också locka nya som vill utbilda sig och jobba i vården. Då krävs en bättre bild av vården som arbetsplats. Vi satsar nu mer än någon regering på 25 år på sjukvården. Vi har också gett ett tydligt välfärdslöfte: höja statsbidragen med minst 20 miljarder till 2022 för att säkerställa att vi kan möta välfärdens behov.

2. För S är det självklart att gemensamma resurser också ska gå till bästa möjliga välfärd. Pengar ska gå till skola och omsorg och inte till stora vinstuttag. Vi har därför lagt fram ett förslag om vinsttak. Vi har samtidigt konstaterat att sjukvården har särskilda förutsättningar. Därför utreder vi nu hur vi kan stärka vården och minska vinstintressen.

3. Personalen! Att de är tillräckligt många, har rätt kompetens och får bra förutsättningar att göra sitt jobb. Så kapar vi köerna och når bättre kvalitet för dig som patient. Det sätter vi alltid före stora skattesänkningar.Jan Lindholm (MP), socialpolitisk talesperson.

1. Det behöver utbildas fler läkare, sjuksköterskor och psykologer än idag. Vi behöver även förbättra arbetsmiljön för de som arbetar inom vården. Vi vill att sjuksköterskor, sjukgymnaster och andra yrkesgrupper inom vården ska kunna ta ett större ansvar för sina patienter. Det skulle utnyttja deras kompetens till fullo och samtidigt avlasta läkarna. Nyanlända är en resurs inom välfärden, som vi behöver bli bättre på att tillvarata.

2. Övervinster hör inte hemma i skolan eller inom vården och omsorgen. Däremot värnar vi om valfrihet och mångfald för att tillgodose alla människors olika behov och se till att välfärdssektorn håller hög kvalitet. Det är därför viktigt att de ideella välfärdsföretagen, som inte alls spelar på samma plan som exempelvis privata storföretag, slipper vinstbegränsningar.

3. Vi vill skärpa vårdgarantin och göra primärvården köfri. Det behövs mer resurser till primärvården för att stärka vårdens tillgänglighet och kontinuiteten i vårdkontakter. Vårdcentraler behöver också kunna erbjuda effektiv behandling till patienter med lindrig och måttlig psykisk ohälsa, för att kunna bryta utvecklingen med ökad psykisk ohälsa, som idag är den främsta orsaken till sjukskrivning.Anna Starbrink (L) talesman och hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län.

1. Administrationsbördan måste lätta, och det handlar bland annat om att vården måste komma ikapp sin samtid vad gäller moderna, fungerande IT-verktyg. Alla i vården ska få arbeta på toppen av sin förmåga – läkare och sjuksköterskor ska kompletteras av undersköterskor och vårdbiträden. Bättre löneutveckling – utbildning och erfarenhet måste löna sig. Inför karriärtjänster för specialistsjuksköterskor med mer ansvar och högre lön, och låt även sjuksköterskor specialisera sig med lön.

2. Kvalitetskraven ska vara höga och tillsynen skarp. Oseriösa aktörer ska inte vara välkomna i välfärden vare sig de går med vinst eller förlust! Den som gör ett bra jobb ska vara välkommen i välfärden oavsett om det är ett företag, en non-profit-stiftelse eller offentlig egenregi. Mångfald och valfrihet är bättre för patienterna, utvecklar vården och kortar köerna.

3. Bättre tillgänglighet och kontinuitet i vården. Det är helt oacceptabelt att vårdköerna återigen växer – det behövs en uppdaterad kömiljard som omfattar diagnos, behandling och rehabilitering. Den som har många och stora behov ska ha gräddfil in i vården. Alla ska ha rätt till en fast läkare, och först de äldre multisjuka.Anders W Jonsson (C), sjukvårdspolitisk talesperson

1. En del av behovet kan mötas av att fler går från deltid till heltid, men det kräver en god arbetsmiljö och förutsättningar att orka. Task-shifting, där enklare arbetsuppgifter kan delegeras till vårdbiträden, medan undersköterskan i sin tur avlastar sjuksköterskan, är en bra metod. Det behöver även bli mer lönsamt att utbilda sig till exempelvis specialistsjuksköterska. Fler löntagare måste därutöver få behålla mer av sin inkomst genom sänkt skatt. Inte minst sjuksköterskor behöver kunna göra lönekarriär. En annan viktig del är att ta tillvara utländsk kompetens från nya som kommer till vårt land.

2. Privata utförare är avgörande för välfärd av hög kvalitet till allt fler. När köerna växer, behövs fler utförare. Möjligheten att göra vinst är nödvändig för att den företagare som satsat egna pengar för att starta sin verksamhet ska kunna gå runt, investera i ny utrustning eller anställa personal. Tydliga kvalitetskrav och uppföljning ska gälla för alla utförare.

3. Köerna i vården har vuxit sig oacceptabelt långa. Det behövs en tydlig strategi. Vi vill se en tillgänglighetsmiljard, som stimulerar att korta vårdköerna. Vi måste även få fler läkare att vilja arbeta i primärvården.Ebba Busch Thor (KD) partiledare, Kristdemokraterna

1. Förbättra arbetsvillkoren så att fler vill stanna inom vården. Sjuksköterskor och läkare behöver få arbeta med de arbetsuppgifter de är utbildade till. Vårdserviceteam kan avlasta vårdpersonalen med till exempel serviceuppgifter. Vården behöver mer pengar, men vi behöver även mer vård för pengarna. Vårdens arbetssätt och organisation behöver förändras. Bland annat genom att staten tar överansvaret för sjukhusvården. Genom en gemensam digital plattform och nationell implementering av de bästa behandlingarna kan både personal och materiella resurser användas bättre.

2. De privata aktörerna inom skola, vård och omsorg är uppskattade av familjer och äldre. Regeringens och Vs förslag om vinstförbud slår undan benen för dessa. Det måste finnas möjlighet att göra lite vinst. Vart femte äldreboende riskerar nu att läggas ner och cirka 40 procent av den förväntande utbyggnaden av äldreomsorgen utebli. Samtidigt nekades cirka 5000 äldre plats på äldreboende 2017. S prioriterar makten före de äldre.

3. Alla ska kunna få en god vård i tid - oavsett var de bor. Våra akuta åtgärder kortar köerna och minskar överbeläggningarna. På längre sikt måste staten få huvudansvaret för sjukhusvården.Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson

1. Moderaterna vill att yrken inom vård och omsorg ska bli mer attraktiva. Det handlar dels om bättre arbetsvillkor dels om att det ska löna sig bättre. Moderaternas förslag innebär att en sjuksköterska får behålla 6000 kronor mer av lönen per år jämfört med i dag.

2. Det ska inte gå att göra vinst på att driva skola, vård eller omsorg med dålig kvalitet. Moderaterna tar ansvar för att skattebetalarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt och vi tillåter inte oseriösa aktörer inom välfärden. Att däremot förbjuda bra fristående välfärdsverksamheter, som den socialdemokratiskt ledda regeringen vill göra tillsammans med Vänsterpartiet, kommer att försämra svensk välfärd och urholka valfriheten. Det tänker vi stoppa.

3. Moderaternas viktigaste valfråga inom vården är att ta bort vårdköerna. Alliansregeringen lyckades halvera vårdköerna tack vare kömiljarden. Den socialdemokratiskt ledda regeringen avskaffade kömiljarden och det har fördubblat köerna under den här mandatperioden. Det är allvarligt. Ingen ska behöva vänta i onödan på vård. Därför vill Moderaterna återinföra kömiljarden och förbättra möjligheterna att snabbt få vård.Per Ramhorn (SD) Sjukvårdspolitisk talesperson

1. Vi vill att vårdanställda ska ha stort inflytande över arbetstider, med rätt till såväl heltid som deltid. Därutöver menar vi att vårdpersonal ska slippa omfattas av karensdagar vid sjukskrivning; för att motverka smittspridning är det viktigt att de som är sjuka har råd att stanna hemma. Dessutom ska undersköterskeutbildningen följa en nationell utbildningsplan vars examen ger en yrkeslegitimation. Detta bidrar till att ge yrket en hög status och minskar därmed personalomsättningen.

2. Vi ser ett egenvärde i valfriheten och att det finns inslag av privata aktörer. Vi tycker att kvaliteten snarare än driftsformen är avgörande och kommer presentera flera åtgärder för att skärpa kvalitetskraven.

3. Svensk sjukvård har tidigare varit en förebild i omvärlden. Detta är tyvärr inte längre fallet till följd av de alltjämt ökande vårdköerna och väntetiderna inom den svenska sjukvården. Vi ser därför tillgängligheten som den nu enskilt viktigaste frågan att komma till rätta med. För det krävs flera olika insatser och satsningar på såväl kort, medellång som lång sikt.

Inför valet 2018: Makthavarna står till svar om vården.

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor