European Media Partner

Jobben finns i Göteborg och Västra Götaland


Näringslivet i Göteborg och Västra Götaland går för högvarv och trots rapporter om en annalkande lågkonjunktur är signalen entydig. Behovet av nyrekryteringar är stort samtidigt som företagen lyfter problemet att hitta medarbetare med rätt kompetens. Ett nylanserat näringslivstrategiskt program för Göteborgs Stad ska dessutom skapa förutsättningar för 120 000 nya jobb fram till 2035 i Göteborgsregionen.

Det handlar om att öka attraktionskraften för flera branscher och för många yrken

Företag i alla branscher och över hela Sverige har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens och det får allvarliga konsekvenser, både för det enskilda företaget och för Sverige som land. Allt enligt en undersökning gjord av Svensk Näringsliv.

Det är en bild som också till hundra procent vidimeras av Anna-Lena Johansson, som arbetar som strateg och ansvarig för arbetet med näringslivets kompetensförsörjning på Business Region Göteborg.

– Bristen finns inom praktiskt taget alla branscher. Det handlar inte bara om civilingenjörer och IT-tekniker utan även om allt från svetsare, målare, chaufförer till bagare, kockar och medarbetare i andra serviceyrken.

– Det här är ett stort och växande problem för många av företagen i vår region, säger hon.

Anna-Lena Johansson menar att det finns flera anledningar till den uppkomna situationen. En förklaring är den teknikomställning som sker just nu i hela samhället.

– Digitaliseringen och AI ställer nya kompetenskrav som befintliga medarbetare inte alltid har. Det gör att konkurrensen om de som kan, exempelvis de nyutexaminerade civilingenjörerna och IT-teknikerna, är tuff, fortsätter Anna-Lena Johansson.

Och efterfrågan är, inte särskilt överraskande, större än tillgången.

– På samma gång måste företagen satsa på att kompetensutveckla sina befintliga medarbetare, och där tycker jag att man till viss del inte lyckats fullt ut. Fler borde ställa sig frågan vilken kompetens som behövs för att stärka affären och på vilket sätt det går att lösa behovet internt. Samtidigt är det en fråga som ofta får stå tillbaka när orderböckerna är fulla och alla behövs i den dagliga verksamheten.

– Tyvärr är utbildningssystemet heller inte uppbyggt för ett livslångt lärande. Där finns en hel del att önska.

En annan förklaring till efterfrågan är också att fler går i pension de närmaste åren. Det skapar luckor och som man inte varit tillräckligt förutseende att kunna fylla.

Anna-Lena Johansson pekar också på ytterligare en förklaring till varför många företag har svårt att rekrytera nya medarbetare.

– Det handlar om att öka attraktionskraften för flera branscher och för många yrken, att visa att det finns många intressanta jobb som visserligen kräver utbildning, men där utbildningen ändå inte måste innebära flera år av högskolestudier. Och att man vanligtvis får jobb direkt efteråt.

– Branscherna och företagen måste helt enkelt bli bättre på att visa upp sig och att samverka med utbildningssystemet, från grundskolan till akademin. För att ytterligare fästa fokus på alla de möjligheter som finns har vi skapat mötesplatsen Future Skills, där ungdomar möter företag och branscher som visar upp sina olika yrken och utvecklingsmöjligheter. Ett annat initiativ är webbplatsen movetogothenburg.com som har som uppgift att locka till sig utländska talanger.

– Dessutom måste samhället i stort bli bättre på att ta tillvara på den resurs som de senaste årens nyanlända utgör. Den största önskan för många är att få ett jobb eller att kunna skaffa sig en utbildning så att de kan bli delaktiga i arbetslivet.

Även om det i dag talas om att högkonjunkturen nu håller på och plana ut är Anna-Lena Johansson övertygad om att efterfrågan på kompetenta medarbetare kommer att vara fortsatt stor i regionen.

– Här i Göteborgsregionen planeras investeringar för 1 000 miljarder kronor, bland annat i bostäder och i ny infrastruktur, fram till 2035. Under samma period räknar man dessutom med att det ska skapas 120 000 nya arbetstillfällen.

Det gör att det kommer att finnas en bred efterfrågan på arbetsmarknaden framöver. Göteborg har dessutom många stora industriföretag som ligger i den absoluta framkanten i sina branscher och där kommer det också att finnas många intressanta möjligheter.

– Till detta ska också hela den offentliga sektorn läggas som också har ett stort rekryteringsbehov av medarbetare inom stadsutveckling, lärare, sjuksköterskor och många andra yrkesgrupper. Även här finns ett uppdämt och stort rekryteringsbehov.

– För att möta näringslivets och regionens kompetensutmaningar, oavsett konjunktur, har fjorton regionala aktörer gått samman och skapat Göteborgsregionens kompetensråd. En samverkansplattform som ska leda till en ökad verkningsgrad av alla de insatser som görs, avslutar Anna-Lena Johansson.

Text: Martin Westholm

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor