European Media Partner

Life Sicence ska rädda svensk sjukvård

Life Science-sektorn har såväl en stark tradition som stor betydelse för svenskt näringsliv och omfattar tre huvudsakliga delar; läkemedels-, medicinteknik- och bioteknikföretag. Gemensamt för företagen i sektorn är stark forskningsanknytning och behovet av ett nära samarbete med hälso- och sjukvården. Med andra ord är det en lika komplex som spännande och betydelsefull bransch och dess fortsatta utveckling påverkar de flesta av oss.

Samverkan kan låta fluffigt, men det är något vi kan”

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) med VD Anders Blanck i spetsen har en tydlig bild av orsakerna till vår framskjutna roll:

– Först och främst har vi en väldigt stark forskningstradition i Sverige med starka och högt rankade universitet, inte minst inom medicinsk forskning, med ytterst kompetenta forskare och forskarlag. Sverige är också ett av de länder som satsar mest på forskningsfinansiering.

Parallellt finns det ytterligare en faktor som Anders Blanck gärna vill framhålla som en viktig del i detta:
– Den medicinska forskningen har alltid stått högt upp på den politiska agendan, oavsett vilket block som suttit i regeringsställning. Det har bidragit med en kontinuitet som är viktig inom Life Science eftersom vi pratar om extremt långa processer båda avseende forskningen men också för den komplicerade utvecklingskedjan och hela vägen fram till patienten.

På LIF, som är en branschorganisation som består av cirka 90 medlemsföretag, som gemensamt tillverkar ca 80 procent av alla läkemedel som säljs i Sverige, har man identifierat en tydlig trend kopplat till forskningen kring Life Science:
– Finansieringen till forskningen inom Life Science kommer både från den offentliga sektorn och från näringslivet, men under senare tid har vi tyvärr sett en tendens till att näringslivets del minskat, även om den fortfarande ligger kvar på en internationellt sett hög nivå. Samtidigt har den offentliga delen snarast ökat, menar Anders Blanck och lägger till:
– Här vill vi gärna arbeta tillsammans med det offentliga Sverige för att ytterligare öka ökat näringslivets satsningar. Det är viktigt för framtidens arbetstillfällen och samhällsekonomin.

Och som företrädare för företagen i branschen är detta en av de många viktiga frågor man på LIF arbetar aktivt med.
– Även om vi i Sverige är väldigt starka inom Life Science så är det viktigt att vi fortsätter att jobba stenhårt för att bibehålla den positionen, hävdar Anders Blanck.

Den svenska Life Science-sektorn, som varje år generar ett stort exportnetto, består i stor utsträckning av en mindre mängd riktigt stora företag och en rad betydligt mindre, för att inte säga riktigt små företag.
– Här har vi ytterligare en utmaning. De stora företagen är ofta globala koncerner med stora finansiella muskler som tidigt plockar upp lovande småföretag. Samtidigt har vi flertalet småföretag med ett eller flera patent som på grund av bristande finansiering inte har någon möjlighet att växa, påpekar Anders Blanck, och förklarar varför:

– Vi pratar om otroligt långa processer när det gäller utveckling och sedermera även tester och godkännanden – upp till 20 år. Vilket småföretag har råd med det?

Även inom detta område ser LIF att man har en viktig roll:
– Det är ett för stort glapp mellan de stora företagen och de små och vi måste försöka hitta möjligheter att hjälpa småföretagen att växa av egen förmåga. Vi i Sverige är ju riktigt bra på innovationer och start-ups, det gäller inte bara inom Life Science, men att sedan ta nästa steg är svårare. Där behöver vi bli bättre.

Tack och lov finns det finns tecken som tyder på att detta kan ändras framöver, mycket på grund av den position som Sverige som innovations- och forskningsstark marknad redan har.
– Vi har egentligen ett bra ekosystem för detta i Sverige och nu ser vi ett kraftigt ökat intresse från utländska investerare vilket kan skapa bättre tillväxtmöjligheter för småföretagen i form av riskkapital, tror Anders Blanck, och framhåller samtidigt vikten av att man från politiskt håll prioriterar Life Science:

– Man har tydligt påvisat att man satsar på Life Science, digitalisering och miljö/klimat, vilket givetvis är positivt för oss.

Det finns alltså ett flertal faktorer som positivt kan påverka utvecklingen framåt. Samtidigt har man ur ett branschperspektiv identifierat viktiga områden där mer finns att göra och därmed också oanade potentialer.
– Vi kan absolut utveckla hur vi använder hälsodata. Digitaliseringen har bidragit till att vi i dag har tillgång till enorma mängder hälsodata och nu måste vi se till att använda den på rätt sätt. Vad ska vi annars ha den till? frågar sig Anders Blanck, som här ser möjligheter till stora vinster:

– Använder vi den rätt kan vi förkorta utvecklingstiderna, vilket innebär att kostnaderna sjunker samtidigt som patienterna tidigare får tillgång till bättre behandlingar eller läkemedel. Och vi kan förbättra uppföljningen och kunskapsgenereringen så att vi både ökar vårdens kvalitet och ger bidrag till framtidens forskning och utveckling.

Dessutom vill man på LIF att vi ska bli ännu bättre på att locka investerare till Sverige och då handlar det främst om att förstå hur man kan göra det ännu mer attraktivt, på en rad olika sätt och inte bara skattemässigt, att investera i svensk Life Science.

Hur blir vi då det.
– Vi behöver ha högt stående forskning, en väl fungerande sjukvård och konkurrenskraftiga regelverk. Men sedan behöver vi också något som kanske låter lite fluffigt; men det handlar mycket om samverkan mellan alla olika intressenter, näringsliv, det offentliga och akademin, avslutar Anders Blanck. Och samverkan är något vi är bra på i Sverige. 

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor