European Media Partner

Logistikutmaningarna är större än någonsin


Vi ser en omställning från den gängse modellen att logistiken antingen är produktionsstyrd med fokus på låga kostnader eller kundstyrd med fokus på hög leveransservice, till att mer än något annat vara ”förmågestyrd”. Att det i dag erbjuds 60 minuters leveranstid i storstäder har inget med produktivitet eller kundefterfrågan att göra, utan handlar om att det byggs upp förmågor som gör det möjligt med 60 minuters leverans. Därför gör man det. Och om kunderna inte är beredda att betala för det, så prövar man med andra leveranskoncept som man har förmågan att utveckla.

Industrins logistikutmaningar består främst i att i termer av Supply Chain Management (SCM) minska funktionsoptimeringen och öka integrationen mellan varuförsörjning, produktion och distribution. Handelns logistikutmaningar består i att driva utvecklingen mot ”Omni-kanaler”, med betydligt högre flexibilitet och dynamik i logistiken jämfört med i dag, för att möta konkurrensen från de internationella e-handlarna. Transport- och logistikföretagens utmaningar sammanfattas enklast i termer av tjänsteutveckling för att svara upp mot handelns och industrins ökade krav på nya logistiktjänster. Samhällets logistikutmaningar är också stora och handlar till stor del om att med logistik som grund öka kostnadseffektiviteten och servicen till medborgarna. Det gäller allt från sjukvård till ärendehantering hos myndigheter och inte minst om en utvecklad citylogistik. Och den stora utmaningen för oss alla oavsett bransch är att med smart användning av logistik minska vår gemensamma miljöpåverkan.

I dag är det fantasin som sätter begränsningar för framtidens logistik och traditionella logistiker behöver sällskap av logistikkunniga strateger som kan utforma framtidens affärsmodeller och av IT-utvecklare och optimerare som kan ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen och Big-Data ger. Samtidigt behöver de underliggande strukturerna som ger nödvändiga skalfördelar i verksamheten finnas på plats så utvecklingen kan drivas på ett lönsamt sätt.

Men även om utmaningarna är stora så handlar det inte bara om att utveckla nya koncept och nya modeller, utan att snarare att tillämpa den logistikkunskap som redan finns och kombinera den med kunskap om digitalisering och affärsutveckling på ett betydligt mer medvetet sätt än i dag.

Prof. Mats Abrahamsson,
Linköpings Tekniska Högskola

Dela artikeln

Journalist

Mats Abrahamsson

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor