European Media Partner
Ulla Sandborgh, generaldirektör, Svenska kraftnät SAMHÄLLE

Morgondagens kraftsystem måste riggas för en omvärld i ständig förändring

Svenska kraftnät arbetar aktivt för att stamnätet inte ska bli begränsande för möjligheten att använda el. För att klara detta måste många olika åtgärder genomföras där energieffektivare bostäder, mikroproduktion och lokal lagring är viktiga bidrag, men en anpassning av stamnätet för att hantera produktionsslag som vind- och solproducerad el är också nödvändig.

Stamnätet måste anpassas eftersom ny produktion till stor del är placerad på andra platser än dagens produktionsanläggningar. Den nya produktionen leder också till en del nya utmaningar som måste lösas, till exempel tillgången på el under kalla vinterperioder. Det är därför viktigt att kunna importera el vid bristsituationer och exportera vid överskott, genom att öka antalet utlandsförbindelser inom Norden och till övriga Europa. Men de långa tillståndsprocesserna, 10-15 år i värsta fall, hämmar utbyggnaden och därmed samhällsutvecklingen.

Morgondagens kraftsystem måste riggas för en omvärld i ständig förändring. Svenska kraftnät anser att investeringar i planerbar elproduktion i kombination med ökad flexibilitet hos förbrukare, behövs för att upprätthålla leveranssäkerheten.

Som myndighet har Svenska kraftnät ett ansvar för att ställa kraven och utforma den totala portföljen av systemtjänster, så att konkurrens främjas och att det därmed säkerställer tillräckliga reserver för kraftsystemet. Utgångspunkt är alltid vad kraftsystemet behöver och vid design av produkter och marknader för detta behov måste hänsyn tas till flera aspekter.

Det är en vinst att ha flera olika tekniska lösningar som levererar, då blir systemet mindre känsligt för till exempel extrema vädersituationer. Det behövs även incitament så att det lönar sig att vara flexibel, det vill säga att marknadspriset avspeglar det faktiska värdet av flexibiliteten. Det finns en stor potential för automatisk styrning av hushållens apparater (värmepumpar, kylskåp med mera) utan att det överhuvudtaget märks hos användaren. Det som också krävs är transparens, långsiktiga marknader, tydlig kommunikation och en utveckling av teknik för att möjliggöra moderna, enkla, kostnadseffektiva IT-lösningar.

Svenska kraftnät synliggör behoven, men skapar inte alla lösningar. Där krävs andra initiativ och samarbeten!

Dela artikeln

Journalist

Ulla Sandborgh

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor