European Media Partner

Mycket att vinna på riskhantering

Personsäkerheten i företag och branscher är viktig. Den kan bland annat förebyggas med hjälp av en risk- och sårbarhetsanalys.

“Personsäkerhet är ett prioriterat område. Här finns en tydlig ansvarsfördelning för personsäkerhetsarbetet”

Att känna sig trygg på arbetsplatsen är en av de saker som en anställd värderar mest. Ur företagens synvinkel vill de kunna erbjuda en säker arbetsmiljö och verka för att medarbetarna ska känna sig trygga.

– Personsäkerhet är ett prioriterat område. Här finns en tydlig ansvarsfördelning för personsäkerhetsarbetet, bland annat genom anpassad utbildning för egen såväl som extern personal, säger Olof Klingvall som är pressansvarig på Svenska kraftnät.

Vartannat år uppdaterar Svenska kraftnät sin risk- och sårbarhetsanalys som lämnas till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I den identifieras och redovisas tydligt de hot som verket ser som potentiella risker inom elförsörjningen i stort.

– Syftet med analysen är att bedöma faktorer som kan påverka förmågan att förebygga, motstå och hantera konsekvenser av olika möjliga risker för elförsörjningen. Fokus ligger på att identifiera eventuella brister och ta fram åtgärdsförslag. Där samlas risker och hot inom allt från IT- och informationssäkerhet till antagonistiska hot och tänkbara resursbrister med mera. Utgångspunkten är att ha ett brett förhållningssätt i analysen, säger Olof Klingvall.

Anser du att datorisering och IT-behandling har inneburit några problem?

– Svenska kraftnät är bland annat beroende av en väl fungerande egen IT-infrastruktur för att styra och övervaka stamnätet för el. Därför är också IT och IT-säkerhet viktigt att arbeta med löpande, säger Olof Klingvall.

Det digitala genomslaget är påtagligt när det gäller hur företagssäkerhet ser ut i dag jämfört med förr. Olof Klingvall pekar på flera faktorer som han tror bidrar mycket till förändringen och förbättringen.

– Ett ambitiöst, prioriterat, planerat och återkommande säkerhetsarbete skapar naturligtvis förutsättningar för att säkerhetstänket ständigt utvecklas i hela energisektorn.

Det finns som alltid utmaningar när det gäller framtida åtgärder. Bland annat så har just energisektorn en viktig roll i sitt arbete att skapa lösningar som både är energieffektiva och som kan framställas från förnybara källor.

– Tillsammans med energisektorn har flera förbättringsåtgärder identifierats i årets risk- och sårbarhetsanalys som bland annat har fokuserat på drivmedelsförsörjning och höga flöden i vattendrag. Det handlar till exempel om att utveckla det redan nära samarbetet mellan aktörer i branschen för att ytterligare stärka en sedan tidigare god beredskap inom sektorn, säger Olof Klingvall.


Olof Klingvall, pressansvarig  Svenska kraftnät.

Mycket att vinna på riskhantering

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor