European Media Partner
Nästa hållplats:
 Det hållbara samhället KOMMUNER OCH REGIONER

Nästa hållplats:
 Det hållbara samhället

Genom satsningar på entreprenörskap, innovation och kunskapsfokus ska Västra Götalandsregionen bli ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Målet är att skapa en attraktiv region med hög produktivitet och kreativitet

Förändringar i omvärlden innebär förändrade krav på den som vill utveckla samhället. Globaliseringen leder till en arbetsmarknad som spänner sig över ett större geografiskt område, i alla fall för den som har rätt kompetens och utbildning, och talangförsörjning blir därför en viktig strategisk fråga. Talangerna behöver någonstans att bo och urbaniseringen innebär högre tryck på bostäder och infrastruktur och därmed även högre krav på en fungerande lokaltrafik. Dessutom behöver de lösningar som tas fram vara hållbara ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

För att tackla framtida utmaningar har man från Västra Götalandsregionens håll, i samverkan med andra aktörer som exempelvis kommuner, tagit fram en vision om ”Det goda livet”. Syftet med visionen var att sätta ramarna för det utvecklingsarbete som behövde ske inom regionen och att visa på de prioriteringar regionen kommer att göra. ”Det goda livet” innebär kortfattat att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att tackla framtida utmaningar. Målet är att skapa en attraktiv region med hög produktivitet och kreativitet, där invånarna är en viktig bidragande faktor till framgångarna. Men vad lockar människor att bo på en plats och framförallt – hur arbetar Västra Götalandsregionen för att skapa en attraktiv region?

Människor är en nyckelfaktor i en ökad innovationstakt som i sin tur driver både utveckling och tillväxt. För att öka innovationstakten har man till exempel valt att jobba med att skapa ett gynnsamt klimat för kreativitet och entreprenörskap. Det ska finnas goda förutsättningar att gå från idé till företag, och detta kan bland annat underlättas genom Science Parks och inkubatorer där man som entreprenör kan få hjälp med bland annat kommersialiseringsfasen. Man har valt att se på innovation med bred ingångsvinkel och därför ska inte bara antalet tekniska innovationer öka, utan även antalet affärsmodeller och företagsformer samt sätt att konsumera och producera ska bli fler, står att läsa i det regionala utvecklingsprogrammet.

Talangförsörjning nämndes tidigare som en viktig strategisk fråga, men det är också viktigt att ta vara på den kompetens som redan finns i regionen. Man vill erbjuda många olika sätt att studera, till exempel på distans. Samtidigt är talang inte någonting statiskt, och man ser det livslånga lärandet som en viktig framgångsfaktor. Det handlar inte bara om att företagen ska behålla sin konkurrenskraft i en alltmer föränderlig omvärld, utan även om att skapa en rörligare arbetsmarknad. Det skriver man rapporten ”Västra Götaland 2020”.

Som en del i att erbjuda fler invånare att ta del av samhället och de möjligheter regionen erbjuder vill man även minska sociala och ekonomiska skillnader mellan olika delar av region och stad samt stärka kopplingar mellan utbildning och arbetsliv. Här tas även civilsamhället upp som en viktig del och särskilt vikten av goda förebilder. Västra Götalandsregionen lyfter även möjligheten för företag att låta medarbetare ägna sig åt frivilligarbete på arbetstid, vilket eventuellt skulle kunna öka arbetsplatsens attraktivitet. Som en del av detta arbete nämns också satsningar på lokaltrafik och infrastruktur. Någonting som skapats med helt andra förutsättningar ska nu anpassas till ett hållbart samhälle och levnadssätt.

Västra Götalandsregionen vill öka omställningstakten till att bli ett hållbart samhälle, något som också stärker konkurrenskraften. Det handlar om att ta ansvar för inte bara det som produceras i närområdet, utan även sådant som konsumeras här, men produceras i andra länder och att ställa sig själv frågan hur vår konsumtion påverkar andra länder? Här menar man att offentlig sektor behöver gå först och agera i enlighet med hållbara principer när man gör inköp och upphandlar, för att påverka normer och värderingar i en mer hållbar riktning. Någonting som är aktuellt just nu och som även Västra Götalandsregionen har lyft fram i sin strategi är mer hållbara affärsmodeller samt produkter och tjänster som stimulerar till ett mer hållbart agerande, konstaterar man i det regionala utvecklingsprogrammet.

Arbetet med det goda livet ska inte pågå bakom kulisserna, utan man vill även skapa en ökad närvaro och synlighet nationellt såväl som internationellt. Nära kopplingar med Oslo och Öresundsregionen ses som en viktig fråga framöver och man jobbar för att öka rörligheten och möjligheten att resa mellan de olika regionerna. Dessutom har utvecklingen från produktionssamhälle till tjänstesamhälle gjort att kultur och besöksnäring spelar en större del i ekonomin. Detta har man tagit fasta på och ser kulturlivet och olika evenemang som viktiga delar för att stimulera nyskapande och möten mellan människor. Även detta är någonting som har potential att öka (den sociala) hållbarheten.

För att skapa ett samhälle som rör sig i en mer hållbar utveckling är människorna en nyckelfaktor, någonting som man tagit fasta på inom Västra Götalandsregionen. Därför har man valt att lyfta frågor som rör kunskap, inkludering och ansvarsfull konsumtion. Samtidigt vill man också påverka sin omvärld och skapa allianser och samarbeten för att skapa ännu högre växtkraft. Genom att skapa möjligheter för fler att påverka både sitt liv och sin omvärld i en högre grad kommer man ytterligare en bit på vägen mot ett hållbart samhälle.

Dela artikeln

Journalist

Emelie Andir

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor