European Media Partner
Skåne är en viktig logistisk knutpunkt MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Skåne är en viktig logistisk knutpunkt

Skånes strategiska placering leder till ett ökat kapacitetsbehov vad gäller logistikflöden. Landskapets placering är optimalt för uppgiften – och det växer så det knakar just nu. Landskapet har blivit en viktig logistisk knutpunkt. 

Skåne är en växande region som har oändliga möjligheter att skapa ett blomstrande näringsliv såväl regionalt som internationellt med läge alldeles intill kontinenten. Snart når Öresundsbron sin fulla kapacitet och samtidigt ökar trängseln på de skånska vägarna, med ökande lastbilstransporter och stora flöden av transittrafik. I samma takt byggs nya logistikfastigheter i Helsingborg, Landskrona, Ängelholm och på andra håll i Skåne.

Fastighetsbolag som utvecklar logistikfastigheter planerar ofta effektiv logistik med målet att ge minskade samhällskostnader och lägre miljöpåverkan. Flera av de nya fastigheter som planeras, uppförs i anslutning till flera transportslag, oftast intill såväl väg, järnväg som hamn eller torrhamn. Det innebär större flexibilitet för bolagens hyresgäster, eftersom de då har möjlighet att optimera sin logistik genom att kombinera flera olika former av transporter.

Genom att välja rätt läge för logistikanläggningar kan man minimera transporter, vilka i sig innebär en stor miljöbelastning. De långa avstånden i Sverige tillsammans med ett stort exportberoende gör att arbetet med mer effektiva transporter är en viktig faktor för företagens lönsamhet. Godsflödena till och från Skåne utnyttjar i dag sjöfart, järnväg och vägtransport, separat eller i kombination.

Projektet gröna korridorer lanserades av EU-kommissionen 2007 och drevs intensivt mellan 2008–2010. Även om regeringsuppdraget nu är slut är metoden kring planering av transport- och logistiklösningarna fortfarande avgörande för företag som agerar med Norden som hemmaarena. Effektiva transport- och logistiklösningar är ofta en direkt förutsättning för att företagen ska kunna konkurrera på en internationell marknad.

I området Norra Varalöv utanför Ängelholm etableras ett logistikområde som kallas E-City Engelholm med en möjlig logistikyta på 77 000 kvadratmeter. E-handelsföretaget Boozt.com har valt att flytta in och har tecknat ett femtonårigt kontrakt med fastighetsutvecklaren.

Handelskammaren i Sydsverige har tidigare genomfört en undersökning av regionens logisitksatsningar. Även om det finns kommunala tillväxtmöjligheter finns det också en risk för överetablering och för att undvika det krävs ett bredare samarbete mellan kommuner men även mellan regioner. Handelskammaren skapade en rapport där det framgår att:
“den tillväxtpotential en logistikcentral kan generera en kommun på pappret kan i verkligheten slå tillbaka. För ett jämnt och effektiviserat logistikflöde behövs det strategiskt placerade centraler.” Själva placeringen av logistikcentraler är viktig för att underlätta och effektivisera transportflödena i hela Skåne. Tillgänglighet och snabbhet är avgörande faktorer för val av placering i förhållande till stråk.

Under våren 2018 öppnar Derome Byggvaror och Träteknik södra Sveriges största lager för bygg- och järnvaror i Landskrona. Här etablerar sig även Deromes eget åkeri för att erbjuda egen leveransservice. Samtidigt planerar företaget bygg- och järnhandel på två platser i Skåne. Landskronas och den valda anläggningens placering utmed E6an uppfyller de krav på leveransservice och logistikkoncept som företaget redan etablerat, enligt vad de framhåller på sin hemsida.

Enligt Handelskammaren i Sydsveriges undersökning om framtidens logistikbehov kommer Trelleborgs och Ystads hamnterminaler 2030 att hantera 1,6 till 1,9 miljoner lastbilar. Det är en ökning med 65–90 procent sedan 2008. Även i Trafikverkets rapport “Nationell plan för transportsystemet 2014–2025” finns uträkningar som visar framtidens kapacitetsbehov gällande logistikflöden. Enligt rapporten visar Trafikverkets beräkningar att den totala efterfrågan på godstransporter kommer att öka med mer än 70 procent, från 369–522 miljoner ton mellan år 2006 och 2030. Skåne går ett kapacitetsbehov till mötes som kräver en öppen dialog och ett brett samarbete både mellan kommuner och andra aktörer.

Skåne är en viktig logistisk knutpunkt

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor