European Media Partner

Stamnätet byggs ut och moderniseras för att trygga framtidens elförsörjning


Stamnätet för el är en viktig grundläggande förutsättning för att trygga den svenska energiförsörjningen. Stamnätet behöver ständigt byggas ut och moderniseras för att kunna möta upp till framtidens krav. De kommande åren ökar svenska kraftnät, som har systemansvaret för det svenska elsystemet, sin investeringstakt.

De senaste åren har vi mångdubblat våra investeringar i stamnätet. För närvarande pågår ett hundratal projekt som ska rusta stamnätet för framtidens krav”

– De senaste åren har vi mer än fördubblat våra investeringar i stamnätet. För närvarande pågår ett hundratal projekt som ska rusta stamnätet för framtidens krav. Vi stärker det svenska stamnätet för att ta hand om ny vindkraft, bygga bort begränsningar i nätet och för att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning. Sverige har ett av världens äldsta stamnät, många av våra ledningar och stationer börjar närma sig slutet av sin livslängd och behöver därför moderniseras, säger Ulf Moberg, teknisk direktör på svenska kraftnät, som har ett övergripande ansvar att upprätthålla den kortsiktiga balansen mellan produktion och förbrukning av el och även ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt.

Det svenska stamnätet för el består av 15 000 kilometer kraftledningar. Just balans mellan produktion och förbrukning är en förutsättning för att elsystemet ska fungera. Därför styr och övervakar Svenska kraftnät elsystemet dygnet runt i sina kontrollrum. Svenska kraftnät ansvarar för att förvalta stamnätet för el och säkerställa att det finns tillräcklig nätkapacitet i hela landet. De ska också se till att elsystemet hänger ihop. Eftersom det svenska elsystemet är komplext krävs mycket styrning och övervakning för att hålla det i ett stabilt skick. Det pågår med andra ord mycket arbete bakom kulisserna för att elen ska kunna nå fram till alla företag och privatpersoner i hela Sverige.

Flera faktorer driver på Svenska kraftnäts arbete med det svenska stamnätet. Urbaniseringstrenden gör att elnätet runt de större tätorterna börjar nå sitt kapacitetstak och därför behöver förstärkas. Samtidigt byggs nya energikrävande anläggningar, exempelvis serverhallar och batterifabriker, vilket ökar elbehovet. En annan drivkraft är att integrera det svenska elsystemet med elsystemet i övriga Europa genom att förstärka möjligheterna till elöverföring mellan länderna.

Några av de mest omfattande stamnätsprojekten som pågår och planeras just nu är Stockholms ström, ett projekt som ser över elnätet i och kring Stockholm. En annan omfattande satsning är Hansa PowerBridge, en planerad elförbindelse till Tyskland. En ny elanslutning till Finland står också på agendan.

Svenska kraftnäts allra största utmaning de kommande åren är att anpassa elsystemet utifrån de övergripande strukturförändringar som sker på energimarknaden, där en förutsägbar elproduktion från exempelvis kärnkraft i allt större utsträckning ersätts med förnybara och väderberoende energikällor som vindkraft och solenergi. Det ställer förstås helt nya krav på elsystemet.
– Att skapa ett smart elnät handlar inte om att bygga ett helt nytt elnät. Det handlar snarare om att använda sig av smart teknik i form av IT-lösningar, kommunikation och sensorer som kan övervaka och styra komponenterna i nätet och automatisera många av dess funktioner. Vi arbetar för närvarande intensivt med att analysera vilka insatser som krävs för att omvandla vårt befintliga stamnät till ett smart stamnät som bland annat kan övervakas i realtid via kontrollrummen, säger Ulf Moberg.
–Bland annat bedriver vi dessutom flera spännande pilotprojekt för att undersöka hur hushåll och företag kan bidra med sin användarflexibilitet för att bland annat möta förändringarna i produktionsmönstren. Smarta stamnät är inte bara nät och teknik, det är också smarta lösningar för ökad flexibilitet, säger Ulf Moberg. 

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor