European Media Partner

Svensk gruvindustri i topp internationellt

Svensk gruvindustri är på många sätt världsledande. Både när det gäller gruvdrift och den teknikutveckling som finns runt omkring.

– Svensk gruvindustri har gott renommé i hela världen! Och det ska vi vara stolta över!

Sverige har en gruvtradition som sträcker sig fler hundra år tillbaka i tiden. Tack vare mineralrik berggrund och en innovationsförmåga i världsklass är Sverige en av världens ledande gruvnationer och gruvnäringen och de industrier som finns runt omkring den spelar fortsatt en stor och viktig roll för svensk export.

Sveriges stränga miljölagstiftning och högt ställda miljömål är andra orsaker till att Sverige dessutom ligger i framkant inom miljömässig och klimatneutral gruvbrytning. 

– Därför är det inte så konstigt att vi har världens blickar riktade mot oss, säger Bengt Ljung som är ordförande i SMTG, Swedish Mining & Tunnelling Group, som är en intresseförening för företag inom gruvnäringen. 

      – Vårt nätverk omfattar hela värdekedjan med prospektering, finansiering, uppstart, utrustning, drift och efterbehandling av gruvor, utbildning, forskning och innovation. Värdet som våra medlemmar bidrar med är expertis inom varje segment, som kan validera nya initiativ för att utveckla gruvans värdekedja. Vi bjuder även in företag som är helt nya inom gruvindustrin men mycket väl kan bidra till att utveckla framtidens hållbara gruvor.

 

Den tid då gruvdrift var tungt, smutsigt och förknippat med hälsoproblem är sedan länge förbi. I dag handlar det om högteknologi där mycket av verksamheten i gruvorna är fjärrstyrd.

      – Under de senaste 20-30 åren har det skett en fantasisk utveckling. Tidigare datamining handlade om att samla in data. Nu handlar det om att gå från att bryta till att analysera och processa data i realtid för att förutse, underhålla och förebygga och undvika dyra driftstopp och kostsamma reparationer, förklarar Bengt Ljung.

      – Effekten är ökad produktivitet och lönsamhet, förbättrad arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. Givetvis följer många nya utmaningar med detta. Därför behöver gruvindustrin uppmärksammas för sina insatser inom en rad områden, för att vi även i fortsättningen ska ligga i framkant, kunna öka vår konkurrenskraft och behålla vår position som världsledande.

      

I dag sköts tunneldrivning, borrning, sprängning, lastning och transport av malmen mer eller mindre automatiskt av fjärrstyrda maskiner. Den traditionella gruvarbetaren finns fortfarande kvar men ersätts i allt större utsträckning av maskinoperatörer och tekniker som från kontrollrum sköter malmbrytningen.

      – Utvecklingen har till stora delar skett genom att branschen varit framsynt och sett att fortsatt svensk gruvbrytning bygger på rationalitet och effektivitet. Många företag runt omkring gruvföretagen har också varit förutseende när det gäller att utveckla nya metoder och maskiner som svarat mot branschens behov för bevarad konkurrenskraft gentemot länder med andra kostnadsförutsättningar.

      – Det är en utveckling som fortsatt är i högsta grad levande. I dag talar maskiner med varandra och robotar med artificiell intelligens är inte långt borta. Mycket av framtidens jobb kommer därför att handla om att styra, övervaka, förutse, underhålla och förebygga.

 

Den snabba tekniska utvecklingen har också förändrat gruvnäringens kompetensbehov. När man förr fick jobb i gruvan direkt efter skolan krävs det i dag minst gymnasiekompetens och allt oftare även utbildning på universitetsnivå.

      – Gruvindustrin behöver också ny kompetens och mer samarbete med små innovativa företag för att klara klimatmålen, möta efterfrågan, öka det sociala ansvarstagandet och skapa långsiktig lönsamhet, säger Bengt Ljung.

      – Det är en utmaning som branschen inte riktigt klarat av att möta. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att berätta om alla intressanta arbetsuppgifter som finns inom gruvbranschen och attrahera unga, både killar och tjejer, att söka sig till de utbildningar som finns. 

      – För jobb finns det gott om. Både i Sverige och utomlands, både om man vill jobba direkt inom gruvindustrin eller vill vara med och utveckla den nya tekniken och samtidigt bidra till något större.

 

Inför framtiden ser Bengt Ljung positivt på svensk gruvnärings förutsättningar. Behovet av metaller är fortsatt stort, och kommer att vara så framöver, för även om allt mer återvinns och återbrukas räcker inte det på långa vägar.

      – Den utveckling som vi ser i dag är bara en början och den kunskap och den teknik som nu utvecklas av svenska företag kommer att betyda mycket för hela gruvnäringen som sysselsätter ett stort antal människor och därför är ett viktigt bidrag till vårt välstånd. 

      – Svensk gruvindustri har gott renommé i hela världen! Och det ska vi vara stolta över!

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor