European Media Partner

Ta steget in i robotarnas värld

Automation och robotar är framtiden för svensk industri. Det gäller inte minst för små- och medelstora företag som annars riskerar att konkurreras ut.

“Vi ska vara en katalysator för utveckling och implementering av nya idéer och lösningar inom robotteknik.”

Det råder högkonjunktur i Sverige och många företag går för högtryck. Men det innebär inte att det inte finns problem. Särskilt med tanke på att vi allt mer lever i en globaliserad värld där konkurrensen från andra länder är stenhård.
– Särskilt utsatta är små och medelstora företag som en följd av låg automatiseringsgrad, säger Åsa Nordin som är biträdande chef och projektchef för industrirobotik på Robotdalen i Västerås.
– En konkurrenskraftig tillverkningsindustri är avgörande för Sveriges framtid och då gäller det att ta till vara på den teknik och den kunskap som gör att vi kan fortsätt att ligga i topp som industriland med allt vad det innebär för sysselsättning och ekonomisk tillväxt

För stora företag är detta inget problem. De har både kompetensen och de ekonomiska musklerna. Samtidigt kan det vara värt att ha i minnet att så många som en halv miljon svenskar är sysselsatta i svensk tillverkningsindustri och att av dessa arbetar mer än 90 procent i de mindre och medelstora företagen med många gånger låg automatiseringsgrad. Att små och medelstora industrier, i stort sett oavsett bransch, kommit på efterkälken har flera orsaker.
– En är att mycket i de mindre företagen är händelsestyrt, att man inte agerar proaktivt utan först när det börjar kärva, berättar Åsa Nordin.
– En annan faktor är brist på egna resurser, både ekonomiska och kunskapsmässiga. Och en tredje är arbetsbelastning. Det är så mycket som måste lösas i den dagliga verksamheten att man inte får tid över för att reflektera över kommande utmaningar.

Det är bland annat här som Robotdalen, som startade 2003, kommer in i bilden.
– Vi ska vara en katalysator för utveckling och implementering av nya idéer och lösningar inom robotteknik, förklarar Åsa Nordin. Men vi ska också hjälpa till med kommersialisering och implementering av robotlösningar i olika branscher.

Finansieringen av verksamheten sker via bland annat Vinnova, europeiska regionala utvecklingsfonden, näringslivet och kommuner och regioner i Mälardalen. Även om många företag kämpar med att få tiden att räcka till är man väl medvetna om utvecklingen och behovet av ny och förbättrad teknik. Sedan starten har Robotdalen utfört närmare 300 produktivitetshöjande studier.
– En grundläggande förutsättning för att vi ska genomför en förstudie är att det finns en drivkraft i det aktuella företaget och en vilja till förnyelse, berättar Åsa Nordin.

– Med det som grund kan vi bidra med en nulägesanalys som leder till ett förslag till förbättringar och en investeringskalkyl inklusive en kalkyl för hur lång tid det tar för att investeringen har lönat sig. Vi talar här om investeringar på över miljonen och för många företag är det ett stort steg att ta och då vill man vara säker på att besluten fattas på rätt faktaunderlag.

– Ett annat återkommande bekymmer som vi ser gäller företagens kompetens när det handlar om ny teknik. Det gäller både hur tekniken ska användas och hur den ska köpas in. Ett annat problem är medarbetarnas kompetens när det gäller att sköta den nya utrustningen.

Historiskt har merparten av Robotdalens produktivitetshöjande förstudier varit inriktad på företag i Mälardalen. Men under 2017 genomfördes ett testprojekt i Dalarna och Gävleborgs län.
– Vi inledde med en heldag med seminarier och minimässa, som fungerade som en kompetenshöjare inom automationsområdet. Där efter genomförde vi de konkreta förstudierna ute hos företagen. Detta projekt väckte stort intresse och var mycket framgångsrikt.

– Nu planerar vi att sprida konceptet vidare till ytterligare fyra nod runt omkring i Sverige för att sprida såväl kunskap som att göra det möjligt för fler företag att ta nästa steg i processen att introducera robotar i sin verksamhet, avslutar Åsa Nordin. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor