European Media Partner
Johan Lindahl, talesperson på branschorganisationen Svensk Solenergi ENERGI

Utvecklingen av solenergi går framåt


Efter en sommar som den vi just upplevt känns diskussionen om solenergi ytterst relevant. Då blir det än mer tydligt att solenergin utgör en viktig del i den stora energiomställningen som ska vara genomförd 2040 – då all energi ska vara förnybar.

Det behövs en bra mix av olika lösningar för att nå målen och solkraft är en viktig kugge i det hela.

Johan Lindahl, talesperson på branschorganisationen Svensk Solenergi hyser stora förhoppningar om att solenergisektorn ska lyckas uppnå det offensiva målet att 10 procent av den totala energiproduktionen ska komma från solen 2040.
– Just nu är utvecklingen i fas för att vi ska nå målen, även om oförutsedda saker givetvis kan inträffa. Såväl produktions- som användarutvecklingen går åt rätt håll. Samtidigt som modulproduktionen blir effektivare och billigare så ökar intresset bland användarna, och då både företag och privatpersoner, vilket skapar förutsättningar för hela utvecklingen.

Att användning av solenergi (direkt omvandling av solinstrålning till värme och elektricitet) har en betydande roll för en hållbar energiförsörjning i Sverige är inget nytt – solenergin utgör en viktig del av den energimix som krävs för att Sverige som land ska lyckas med energiomställningen fram till 2040, då all energi ska vara förnybar.
– Solenergi är en lika viktig som given länk i omställningsprocessen eftersom det gäller att hitta en balans som fungerar. Energiproduktion och konsumtion är såväl dygns- som årstidskänslig, så det gäller att få ihop pusslet, förklarar Johan Lindahl och utvecklar sitt resonemang.

– Vindkraft och vattenkraften är lågtrycksberoende eftersom det är då nederbörden kommer och det är då det blåser. Vidare är bioenergi, som används i kraftvärmen, i mångt och mycket beroende av en efterfrågan på värme via fjärrvärmenäten.

Både vindkraften och bioenergi producerar mest på vinterhalvåret. Solenergi å andra sidan producerar mest på sommarhalvåret när det är högtryck och soligt väder. Dessutom produceras solenergin mest under dagtid då även förbrukningen är som högst. Vattenkraft som vi kan styra när den ska producera är svår att bygga ut ytterligare, och därför blir solenergin viktig under sommarhalvåret. Det behövs en bra mix av olika lösningar för att nå målen och solkraft är en viktig kugge i det hela.

Även om det generellt ser positivt ut ur ett solenergiperspektiv finns det mycket att göra för att underlätta utvecklingen. Här handlar det om att förenkla inte bara för producenter utan även för konsumenter.
– Det är en absolut avgörande för att vi ska lyckas och det är där vi som branschorganisation lägger vår största kraft. Det handlar om att riva barriärer och minska eventuella hinder, menar Johan Lindahl. Det avgörande är att alla aktörer och intressenter drar åt samma håll.
Svensk Solenergi ser en rad möjligheter att underlätta den fortsatta utvecklingen, där utfasningen av komplicerade subventionslösningar för installationer en viktig fråga.

– Marknaden måste på sikt kunna stå på egna ben och då måste subventionerna sakta men säkert fasas ut. Men det gäller att göra det på ett strategiskt sätt så att vi varken dödar marknaden eller överhettar den. En övergång till ett ROT-avdrag för solenergiinstallationer kan vara rätt väg att gå, tror Johan Lindahl.

Överhuvudtaget sladdar regelverket en hel del och det kan väl till viss del skyllas på den snabba utvecklingen som solenergisektorn genomgått. Man har helt enkelt inte hunnit med. 

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor