European Media Partner

Effektivisering halverar energianvändning

Bostäder byggda på 60- och 70-talet är i behov av renovering. Det ger goda möjligheter att energieffektivisera och halvera energianvändningen.

– När vi följer upp där ser vi att energianvändningen har halverats.

Energimyndigheten har som uppdrag att arbeta med förnybar energi, klimatinsatser, bättre teknik och smartare energianvändning.
– Det ligger på oss att genomföra den energipolitik som finns i Sverige. Utifrån de mål som energi- och miljöpolitiken har tagit fram, säger Tomas Berggren, expert på Energimyndigheten. 


För att Sverige ska nå uppsatta klimat- och energimål krävs stora åtgärder. Bland annat att den el som produceras måste användas mer effektivt. Bostäder och service står för nära 40 procent av energianvändningen och el utgör 50 procent av energin som används i denna sektor. Därför utgör den befintliga bebyggelsen en viktig del av arbetet.
– Vi har ett energieffektiviseringsmål där vi ska halvera energianvändningen från 2005 till 2030, säger Tomas Berggren. Minskningen bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan och stärker försörjningstryggheten. Det är gynnsamt för hela samhället och för konkurrenskraften.

Vid nybyggnation i dag går det att välja bra byggmaterial med liten miljöpåverkan och utan fossila bränslen. Vilket har stor påverkan på livscykelperspektivet av en byggnads klimatpåverkan. Men för 50 år sedan fanns inte samma medvetna miljötänk och möjligheter att göra klimatsmarta val. Under miljonprogrammet, år 1964-1975, byggdes över en miljon bostäder i Sverige och det är nu dags för omfattande renoveringar av dessa. I samband med det finns goda möjligheter att energieffektivisera.
– Den viktigaste åtgärden för att få till en energieffektiv byggnad är en bra klimatskärm. Alltså att väggar och fönster är täta, att golv och tak är isolerade, berättar Tomas Berggren. Och när klimatskärmen är energieffektiv så behöver man inte tillföra så mycket mer energi, varken av värme eller kyla. Det ger också ett bättre inneklimat, bättre komfort för de boende.

Nästa steg i prioriteringsordningen är att sätta in energieffektiva installationer, som värme-, ventilation-, kyl och varmvattensystem. Den lilla mängd energi som sedan behöver tillföras byggnaden ska också försörjas på ett förnybart sätt.

Inom Energimyndighetens satsning Uthållig kommun som pågick mellan 2003-2014 agerade sex kommuner förebild genom att aktivt satsa på energieffektivisering i miljonprogramsrenoveringen.
– När vi följer upp där ser vi att energianvändningen har halverats. Så det finns verkligen en stor förbättringspotential i dagens bostäder, säger Tomas Berggren.

Men arbetet med energieffektivisering går ändå inte tillräckligt fort. På Energimyndigheten gjordes nyligen en simulering fram till 2030, och analysen visade att man inte riktigt når ända fram.
– Vi måste göra mer helt enkelt, säger Tomas Berggren. Det lättaste är att försöka effektivisera de styrmedel som redan finns. Men det finns också andra direktiv som driver på utvecklingen, bland annat ny EU-lagstiftning.

Effektivisering halverar energianvändning

Dela artikeln

Journalist

Kristina Karlström

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor