European Media Partner
Mattias Dahl: Innovation och entreprenörskap för det transportsmarta samhället KRÖNIKOR

Mattias Dahl: Innovation och entreprenörskap för det transportsmarta samhället

Utan transporter stannar Sverige. En väl fungerande transportnäring är en förutsättning för att vårt avlånga land ska fungera och för att vi ska ha en fungerande export och import av varor och tjänster. Från Ystad i söder till Kiruna i norr hanteras dagligen stora mängder gods på lastbilar, flyg, tåg och fartyg.

Varje år ökar transportbehovet, inte minst för att vår vardag ska fungera – för att ta oss till skola, jobb, arbete och fritidsaktiviteter. Vi gillar fler transporter, inte färre. Vi gillar det transportsmarta samhället, inte det transportsnåla. Det transportsmarta samhället stavas fler och effektivare transporter. Därför jobbar vi på Transportföretagen för att förbättra villkoren för företagen inom transportnäringen för att kunna utvecklas och för att ge utrymme för innovation och entreprenörskap – nyckelord för ett företagsvänligt klimat i framkant. För det är inte politiker och beslutsfattare som skapar det transportsmarta samhället utan entreprenörerna. Det är entreprenörerna som kommer på de smarta lösningarna.

För att vi ska lyckas behöver vi fokusera på tre frågor: hållbarhetsfrågan, infrastrukturfrågan och på branschens omfattande rekryteringsbehov. Hållbarhetsfrågan står högt på vår agenda och vi jobbar med den på flera plan då den genomsyrar hela vår verksamhet. Som en inledande satsning har vi instiftat ett Hållbarhetspris med syfte att aktualisera och lyfta hållbarhetsfrågan även hos företagen samt för att visa positiva exempel på innovation och entreprenörskap mot hållbara lösningar och mot det transportsmarta samhället.

Den andra stora utmaningen för transportbranschen och för hela Sveriges näringsliv är infrastrukturfrågan. Infrastrukturen är samhällets ryggrad: vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och godsterminaler är en grundförutsättning för en konkurrenskraftig ekonomi. När fel uppstår märker vi omedelbart av konsekvenserna. De samhällsekonomiska kostnaderna för bristande infrastruktur är enorma. Sverige har under lång tid underinvesterat i infrastrukturen för transporter och på så vis byggt upp en stor infrastrukturskuld. Betalar vi av på skulden skulle resultatet bli betydande ökningar av både tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Den tredje men inte minst viktiga utmaningen för vår bransch är kompetensförsörjningen. Företag tvingas i dag tacka nej till affärer med hänvisning till att man inte hittar personal med rätt kompetens. För företagen är det naturligtvis frustrerande och att transporter inte blir utförda påverkar samhällets ekonomiska tillväxtpotential. Att klara av kompetensförsörjningsutmaningen är en ödesfråga för transportbranschen och vi har förståelse för att det inte finns snabba lösningar. Vi behöver därför långsiktiga och utökade satsningar på vuxenutbildningen, ett gemensamt arbete för att ändra ungdomars attityd i förhållande till yrkesutbildningen och vi efterlyser statliga satsningar på att utveckla kvaliteten i det offentliga utbildningssystemet. För att öka anställningsbarheten och få fler i arbete vill vi slutligen även integrera körkortsutbildning för elever i gymnasieskolan.

Transporterna är samhällets blodomlopp och infrastrukturen dess ryggrad. Med rätt förutsättningar kommer branschen att kunna utvecklas mot det transportsmarta samhället. 

Mattias Dahl: Innovation och entreprenörskap för det transportsmarta samhället

Dela artikeln

Journalist

Mattias Dahl

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor