European Media Partner
Johan Söderberg, Senior Director Fuel, Circle K Sverige INDUSTRI

Med ansvar för ett fossilfritt Sverige


Circle K är Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel. I den omfattande omställningen till fossilfria transporter spelar företaget och dess arbete en viktig roll för utvecklingen.

Resan mot fossilfrihet är en avgörande fråga för Circle K, såväl på kort som på lång sikt.

I Sverige har efterfrågan på förnybara drivmedel ökat snabbt. Valet av dessa drivmedel är en av nyckelfaktorerna för att minska klimatpåverkan från transporter. I dag finns ett stort antal alternativ till fossila bränslen och mer än var fjärde liter drivmedel Circle K säljer är förnybar. Detta minskar utsläppen med över 1 100 000 ton koldioxid per år. 
– Användningen av våra förnybara drivmedel reducerar utsläppen motsvarande årsanvändningen av 470 000 personbilar. Våra kunder visar stort intresse för att bidra till minskad klimatpåverkan och efterfrågar biodrivmedel i olika former, säger Johan Söderberg, Senior Director Fuel, Circle K Sverige.

Enligt regeringens klimatpolitiska ramverk ska utsläppen från inrikes transporter minska med minst 70 procent senast år 2030, jämfört med 2010. Många drivmedelsföretag har antagit utmaningen om att utveckla mer klimatsmarta bränslen.

Preem, Sveriges största drivmedelsbolag var först i världen med att utveckla en klimatsmart och svanenmärkt diesel. Bränslet består av restprodukter från skogen och fungerar i alla dieselbilar. Dieseln minskar utsläppen av koldioxid ned 44 procent, jämfört med standarddiesel. Produkten består av minst 50 förnybara råvaror, framför allt tallolja. Målsättningen är att framtidens biodrivmedel ska komma från sågspån och grenar.

OKQ8 presenterade ett ambitiöst mål i samband med sin hållbarhetsrapport 2019. År 2030 ska företagets koldioxiduppsläppen vara 0,0. Man är redan på god väg, då energianvändningen har minskat med 15 procent och koldioxidutsläppen med 13 procent sedan 2017/2018. Dessutom har man satsat på att minska matsvinnet sammankopplat med serveringar och mackar.

Som ett av Sveriges största drivmedelsbolag har Circle K en viktig roll att fylla. Företaget arbetar därför intensivt med att ge sina kunder alternativ till fossila bränslen och erbjuder allt från rena biobränslen som exempelvis HVO100, B100 och Biogas till att bygga ut snabbladdningsmöjligheter för moderna elbilar. Den 9 maj invigdes till exempel en ny korridor av supersnabbladdare (High Power Charging) längs E6:an mellan Oslo och Köpenhamn i samarbete med IONITY. I Sverige utrustas till en början cirka 30 Circle K-stationer med supersnabbladdare. Ambitionen är att vara elbilisternas förstahandsval längs vägarna. Redan i slutet av 2019 ska det finnas 140 snabbladdare, varav 100 supersnabbladdare, på cirka 60 stationer. Satsningen är ytterligare en milstolpe på väg mot Circle K:s mål att ha de bästa alternativen för såväl den professionella som privata trafiken i Sverige.

Ett annat viktigt område där Circle K ytterligare bidrar handlar om ett strategiskt etablerat stationsnät. På så sätt kan onödiga transportsträckor minskas. Satsningarna är många, och att uppmana samt utbilda sina kunder i val av effektiva drivmedel och klimatsmart trafik är en självklarhet.
 – Resan mot fossilfrihet är en avgörande fråga för oss, såväl på kort som på lång sikt. Med vår storlek och roll som oberoende inköpare av drivmedel har vi stora möjligheter att hjälpa våra kunder till att hantera sina transporter på ett så miljövänligt sätt som möjligt, säger Johan Söderberg, Senior Director Fuel, Circle K Sverige.

De svenska klimatmålen är högt ställda, inte minst inom transportsektorn. Därför är Circle K:s arbete särskilt viktigt, menar Johan Söderberg.
 – Som den ledande aktören inom drivmedelsbranschen har vi både ett stort ansvar och stora möjligheter att arbeta för ett fossilfritt Sverige. På Circle K arbetar vi hårt för att hjälpa Sverige nå de uppsatta klimatmålen.

Och det finns utmaningar i det omfattande omställningsarbetet. För att se till att målen faktiskt blir verklighet krävs enligt Circle K ett antal åtgärder, både på kort och lång sikt. Att omformulera målen och nivåerna i reduktionsplikten på ett klokt sätt är en av dessa. Utmaningen i produktionskapacitet för att framställa HVO är ett faktum som inte beaktats när målen i reduktionsplikten sattes.

Andra åtgärder i Circle K:s verktygslåda för fossilfrihet handlar om att behålla incitamenten för mer nischade höginblandade biodrivmedel, och på så sätt påskynda övergången. Framförallt efterlyser företaget ett gemensamt grepp på de komplexa frågorna.
 – Vi tycker att det är bra med politiska styrmedel som gör biodrivmedel konkurrenskraftiga i förhållande till de fossila drivmedlen. Utmaningen ligger i de praktiska möjligheterna att möta kraven. Riksdagens visioner riskerar att bli så svåra att uppnå att de blir verkningslösa. Resultatet blir i stället att priset på drivmedel stiger, klimatnyttan sjunker och svenska företags konkurrenskraft minskar. I stället borde vi tillsammans titta på de realistiska verktyg som finns i dag för att vi gemensamt ska kunna nå klimatmålen. 

Dela artikeln

Journalist

Ted Hammerin

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor