European Media Partner

Norrköpings hamn rustas för framtiden med hjälp av miljardinvestering


Norrköpings hamn är en av Sveriges största hamnar och ett viktigt nav för regionens logistikindustri. Hamnen utgör en motor i regionen och befinner sig i ett expansivt skede med en stadigt ökande containergodshantering. De kommande åren genomförs stora investeringar i Norrköpings hamn med en hamnflytt, en ny elektrifierad järnväg och drygt 600 meter nya kajer vid Pampushamnen på Händelö.

Målsättningen med hamnflytten och våra övriga investeringar är att kunna erbjuda en modern och flexibel hamn med ökad godskapacitet och stärkt kundnytta” Ola Hjärtström

Norrköping är en hamnstad med gamla anor. På senare år har andelen gods som transporteras på Östersjön ökat, vilket förstås även gynnat Norrköpings hamn som fyller en viktig funktion inte bara för regionen utan även för varuförsörjningen i stora delar av landet. Liksom i många andra städer ligger de äldre delarna av hamnen centralt i staden. Därför planeras nu för en flytt av hamnverksamheten från de centrala delarna till Pampushamnen på Händelö strax utanför centrala Norrköping, där en omfattande utbyggnad väntar. Samtidigt omvandlas det inre hamnområdet till ett spännande bostadsområde.


–Målsättningen med hamnflytten och våra övriga investeringar är att kunna erbjuda en modern och flexibel hamn med ökad godskapacitet och stärkt kundnytta. De största förändringarna sker vid Pampushamnen. Här planerar vi att förlänga hamnområdet med mer än 600 meter kaj. Vid Pampusterminalen tillkommer dessutom ytor på drygt 120 000 kvadratmeter i form av en ny hamnplan som kommer att innehålla ytor för containerhantering, virke och breakbulk-hantering, säger Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamn.

Utbyggnaden av Pampushamnen har ännu inte inletts, för närvarande ligger projektet hos Mark- och miljödomstolen. Under 2018 hoppas Ola Hjärtström att miljötillståndet blir klart. Därefter påbörjas utbyggnaden med målsättningen att den ska stå klar 2023. Satsningarna i Pampushamnen motsvarar en investering på drygt en miljard kronor.

I december 2017 togs första spadtaget till en ny elektrifierad järnväg mellan Södra stambanan vid Åby och Norrköpings hamn, den så kallade Kardonbanan som samfinansieras av Norrköpings kommun och Trafikverket. Kardonbanan effektiviserar godshanteringen och bidrar till att öka andelen gods som transporteras på järnväg.

Kardonbanans elektrifierade direktanslutning innebär färre omväxlingar och en möjlighet att undvika trafik med miljöpåverkande diesellok. Den utgör en viktig pusselbit i arbetet med att rusta Norrköpings hamn för logistikmarknadens framtida behov, inte minst eftersom en elektrifierad direktanslutning gör det lättare att kombinera järnväg och sjöfart för de långväga godstransporterna, säger Ola Hjärtström.

När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer den nuvarande godsbangården påverkas så mycket att godsbangården behöver flytta till en annan plats. Trafikverket och Norrköpings kommun planerar därför att flytta Norrköpings godsbangård till ett läge där Kardonbanan utgör anslutningen mot en ny bangård.

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor