European Media Partner

Skogen har en nyckelroll för klimat, mångfald och bioekonomi

Skogen är en fantastisk naturresurs. Den levererar förnybar råvara och kan spela en nyckelroll i arbetet med att bromsa den globala uppvärmningen. Men den är också en ömtålig resurs och många – samhällen, individer och växt- och djurliv – är beroende av att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt.  

Skogen kan spela en nyckelroll för klimatet, men också för skiftet till en biobaserad ekonomi. Om den brukas på ett ansvarsfullt sätt. 

Den här insikten fick representanter från företag, miljöorganisationer och andra intresseorganisationer att för 25 år skapa FSC: ett frivilligt och marknadsdrivet system för att utveckla ansvarsfulla skogsbruksmetoder.

Mycket har hänt sedan dess. FSC har vuxit och utvecklats till den mest betrodda lösningen för hållbar skogsförvaltning. För närvarande är 200 miljoner hektar skog och 39 000 företag certifierade enligt FSC:s standarder. Alla som deltar i tillverkningen av produkter som ska få bära vårt märke måste följa våra regler för skogsbruk och spårbarhet. 

När vi upprättar våra regler och definierar vad som är ansvarsfullt skogsbruk gör vi det i processer där grupper som representerar sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen har likställt inflytande. Det är grundbulten i vårt system och ett arbetssätt som ger resultat – även om det också kan vara tidskrävande.

Vi är stolta över de undersökningar som visar att FSC-certifiering förbättrar livsvillkoren för dem som arbetar i eller lever av skogen. FSC certifiering bidrar på ett positivt sätt till att upprätthålla skogens vattenreglerande funktioner och biologiska mångfald. FSC-certifiering bidrar även till att känsliga ekosystem skyddas. 

Men globalt pågår en fortsatt utarmning av skogsresurserna. Detta sker i ett för klimatet mycket kritiskt läge. Behovet av att reducera atmosfärens innehåll av växthusgaser är akut. Här har skogen en central roll. Den binder koldioxid. Inbundet kol blir kvar i produkter av trä och de kan ofta återanvändas i flera cykler. Produkter av trä kan i många fall också ersätta produkter som tillverkats av icke förnybara material. 

Skogen kan spela en nyckelroll för klimatet, men också för skiftet till en biobaserad ekonomi. Om den brukas på ett ansvarsfullt sätt. 

FSC firar 25 år i år. Vi har uppnått mycket, men mycket återstår att göra. 

Med hjälp av digitala lösningar vill vi utveckla och effektivisera våra kontroll- och övervakningssystem. De ska bli säkrare, men samtidigt mindre kostsamma för certifierade företag. Vi ska göra det enklare för privata skogsägare att ansluta sig till FSC och vi ska fortsätta berätta hur viktigt det är att bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt. 

Låt oss tillsammans driva på för att få fler att sköta sina skogar på ett långsiktigt hållbart sätt. Så att även kommande generationer ska ha tillgång till skogar som genererar ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. 

Vi välkomnar alla som vill bidra!

Kim Carstensen, Generalsekreterare, FSC International.


Skogen har en nyckelroll för klimat, mångfald och bioekonomi

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor