European Media Partner

Sveriges gasnät har en viktig roll
 i omställningen till ett hållbart energisystem

Med hållbarhet och leveranssäkerhet som centrala delar i erbjudandet till industri, transportsektorn, företag och privata hushåll visar Weum Gas, tidigare E.ON Gas, att gasnätet har en lika naturlig som viktig roll i den pågående energiomställningen.

”Vi löser detta problem genom att erbjuda en mycket billig och enkel distribution där biogasanläggningen ansluter sig direkt till vårt nät.”

Gasnätet utgör enligt VD Kenneth Andersson själva plattformen i ett framtida system där en allt större andel energi ska komma från förnybara energikällor. Weums ambitiösa målsättning att växa geografiskt och att parallellt uppnå minst 30 procent förnybar gas i näten år 2030 och 100 procent år 2050 kräver samtidigt kraftfulla satsningar på utbyggnad av förnybar gasproduktion.

Weums gasnätverksamhet har en lång och framgångsrik historia. Redan i slutet av 1800-talet fick Malmöbor ta del av gasens många fördelar via det lokala stadsgasnätet i form av energi för matlagning och belysning i staden.

I mitten av 1980-talet expanderade gasnätet kraftigt då allt fler orter, industrier och privata hushåll anslöt sig. Gasnätet bidrog på så sätt till att kraftigt minska utsläppen av koldioxid, kväve- och svaveldioxider, tungmetaller och partiklar långt före den moderna miljödebattens egentliga start.

I dag har Weum gasnät i 25 kommuner och förser cirka 21 000 kunder med värme, fordonsgas och energi till industriella processer.

Precis som på 1980-talet ersätter vi i dag kol, olja, diesel och bensin med ren gas som numera har en allt större förnybar andel vilket ger minimala utsläpp av skadliga ämnen, förklarar Kenneth Andersson.
– Alla Weums projekt syftar till att reducera koldioxid-utsläppen och förbättra den lokala miljön. Alla kunder utmed nätet kan redan i dag välja biogas, och vi ser att efterfrågan ökar stadigt. Då biogasproducenter har en central roll i vår tillväxtstrategi letar vi ständigt efter sätt att underlätta deras vardag.

LÄS MER: Den smarta staden finns – i Helsingborg!

Det är ingen hemlighet att många biogasproducenter, i dag har det kämpigt, inte minst är höga kostnader förknippade med komprimering och transport av biogas från anläggning till tankstation ett stort bekymmer.
– Vi löser detta problem genom att erbjuda en mycket billig och enkel distribution där biogasanläggningen ansluter sig direkt till vårt nät, säger Kenneth Andersson.

– Ett annat exempel på konkreta initiativ som vi tar för att stärka den svenska biogasproduktionen är vårt Green Compass projekt. Här utvecklar vi nätinfrastrukturen genom investeringar i modern teknik vilket tar bort biogasanläggningarnas beroende av propan som normalt behöver tillsättas biogasen.

Som operatör av Sveriges största gasdistributionsnät, får Weum inte sälja gas. Uppdraget är i stället att erbjuda ett öppet och säkert system – en transportväg för alla som vill handla och använda gasen för sina energiändamål och tillsammans bidra till en minskad miljöpåverkan.
– Genom att garantera en hög leveranssäkerhet och samtidigt kraftfullt verka för att öka andelen förnybar gas i gasnätet bidrar vi till en långsiktigt ansvarsfull och hållbar utveckling, vilket är företagets uppdrag och vision.

På Weum ser man dessutom stora möjligheter att använda gasnätet för att ta emot energin från den lokala produktionen från förnybara källor som sol, vind och biomassa.
– En stor utmaning i samband med energiomställningen är möjligheten att lagra energi från el. Med så kallad Power to Gas teknologi kan man omvandla överskottet från förnybara källor till biogas eller vätgas och därmed få en unik möjlighet att faktiskt lagra el, något som kommer att vara avgörande för en lyckad och fullständig energiomställning, avrundar Kenneth Andersson.

Fakta

Naturgas och biogas är lika i sin kemiska sammansättning och består till merparten av metan. Båda kan distribueras i samma infrastruktur och användas för samma ändamål.

Medan naturgas är ett fossilt bränsle som utvinns ur marken, är biogas en förnybar energikälla som utvinns genom nedbrytning av organiskt material. Både naturgas och biogas kan kylas ner och blir då flytande (LNG och LBG), vilket används som bränsle för sjöfart och tunga transporter.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor