European Media Partner

Sveriges tre mest jämställda börsbolag


Framtidens anställda väljer sina framtida arbetsgivare med noggrannhet. Ideal som jämstställdhet, öppenhet och låga hierarkier är viktiga när man väljer arbetstgivare. Därför har vi listat Sveriges mest jämställda börsbolag. 

Humana

Omsorgsbolaget Humana är Sveriges mest jämställda börsbolag 2018 enligt den kartläggning som stiftelsen Albright låtit göra.

Det är också andra året i rad som företaget får utmärkelsen. Humana är en av Sveriges största arbetsgivare, med målsättningen att vara en av de allra bästa. Då krävs det att man tar jämställdhet och andra inkluderingsfrågor på allvar.

Utöver jämställdhet arbetar Humana för inkludering ur ett bredare perspektiv. Bland annat arbetar man med att inkludera människor ur alla samhällsgrupper samtidigt som man ställer mångfaldskrav på sina externa leverantörer. Många av Humanas egna medarbetare är också personer med internationell bakgrund som på så sätt fått in en fot på arbetsmarknaden. Ungefär en tredjedel av företagets medarbetare är födda utanför Norden och inom Humana talas ett hundratal olika språk.

Humana har verksamhet i såväl Sverige som i Norge, Finland och Danmark. I Sverige är företaget marknadsledande inom individ- och familjeomsorg samt personlig assistans. I Norge och Finland är företaget näst största utföraren av tjänster inom individ- och familjeomsorg. I Danmark bedriver Humana en mindre omsorgsverksamhet. Företaget arbetar efter visionen att alla har rätt till ett bra liv.

Humana grundades 2001 och har i dag över 9 000 medarbetare. På Humana är närmare 60 procent kvinnor i koncernstyrelsen och helt jämställd i koncernledningen. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Stockholmsbörsens lista över medelstora bolag.BioArctic

På andra plats i Albrights lista på jämställda börsföretag kommer BioArctic. Det är ett forskningsintensivt biofarmabolag med målsättning att utveckla behandlingar som angriper orsakerna till sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet.

Företagets huvudsakliga forskningsområden är Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, områden där det i dag finns stora medicinska behov. Det finns i dag heller inga behandlingar som kan stoppa eller fördröja sjukdomsförloppet för dessa sjukdomar. BioArctic utvecklar också en behandling för patienter som har drabbats av en komplett ryggmärgsskada och som i dag helt saknar behandling.

BioArctic finns i Stockholm och på företaget arbetar ett 50-tal medarbetare och konsulter. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens lista över medelstora bolag.

BioArctics gemensamma utgångspunkt är att alla medarbetare har lika värde och ska ges samma möjligheter, oavsett bakgrund och individuella olikheter, samt att dessa olikheter i samspel ökar utvecklings- och förändringskraften, som blir en tillgång i organisationen. En icke-diskriminerande arbetsplats är en förutsättning för att kunna tillvarata alla medarbetares kunskaper och kompetenser. För att kunna arbeta framgångsrikt med att ta fram nya innovativa läkemedel.Knowit

IT-företaget Knowit delar andraplatsen 2018 som Sveriges mest jämställda börsnoterade företag. Det efter att på fem år gått från att ha varit ett av de företag som helt saknar kvinnor i ledningsgrupperna till att i dag vara ett företag med jämställda ledningsgrupper. Antalet kvinnliga medarbetare och chefer ökar stadigt, vilket är ett kvitto på att företagets arbete med jämställdhet.

Knowit gör också regelbundet medarbetarundersökningar för att identifiera hur man kan förbättras som arbetsgivare och där jämställdhet med utgångspunkt från att alla medarbetare behandlas lika oavsett exempelvis kön, etnicitet och religiös uppfattning som viktig parametrar.

Företaget arbetar också aktivt med att stärka företagets kompetens genom att anställa nya svenskar för att på så sätt skapa en välmående, attraktiv arbetsplats, med en inkluderande kultur som både leder till mångfald och balans mellan könen. Som ett led i sitt jämställdhetsarbete har Knowit också en handlingsplan som beskriver åtgärder som vidtas för att förebygga och förhindra kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Knowit, som grundades 1990, har i dag 2 200 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och fem i Norge samt en i vardera Danmark, Finland och Tyskland. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens lista över medelstora bolag.


Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor