European Media Partner

Temperaturen viktigast för säker mattransport 


Kyl- och frysvaror måste hålla samma temperatur från det att de lämnar fabriken via grossister och butiker tills de når fram till konsumenten. Bryts kylkedjan riskerar vår mat att förlora både hållbarhet, kvalitet och smak.

Generellt gäller att hantering fram till konsument ska ske vid en temperatur som säkerställer att hälsofara inte kan uppstå. 

För att säkra frys- och kylvarors säkerhet och kvalitet i distributionen från producenter, leverantörer, grossister till butiker och restauranger har branschföreningen ”Fryst och Kyld Mat” tagit fram riktlinjer. De rör hantering, lagring och transport av fryst och kyld mat. Riktlinjerna är frivilliga men naturligtvis måste företagen följa de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar sektorn.

Föreningens vision är att skapa Sveriges kunskaps- och kompetenscenter för fryst och kyld mat. Arbetet utgår från fyra grundpelare; kvalitet och matsäkerhet, minskat svinn, obruten frys- och kylkedja, kunskap och utbildning.

Målet vid all distribution av livsmedel är att förflytta produkterna så att den ursprungliga matsäkerheten och matkvaliteten bibehålls så kostnadseffektivt som möjligt.

All livsmedelslagstiftning fokuserar på matsäkerhet och riktar sig till hela värdekedjan från primärproduktion till butik/restaurang. Ansvaret för matsäkerheten ligger på kedjans enskilda aktörer, vilket ställer krav på en omfattande egenkontroll.


Matsäkerhet och matkvalitet hos frysta och kylda livsmedel påverkas under hantering, lagring och transport av kemiska, biokemiska och fysikaliska förändringar. Kylda livsmedel påverkas dessutom av mikrobiella förändringar, vilka kan påverka livsmedlets matsäkerhet. Alla dessa förändringar är temperaturberoende – ju lägre temperaturen är desto långsammare sker förändringen.

Korrekt hantering från skörd, fångst, slakt och beredning är av avgörande betydelse. Nedkylning och infrysning till rätt temperatur vid produktion och förädling är de viktigaste momenten för den efterföljande distributionen och måste utföras på ett korrekt sätt.

Generellt gäller att hantering fram till konsument ska ske vid en temperatur som säkerställer att hälsofara inte kan uppstå. 

I samband med produktion kyls eller nedfryses produkterna till en lägre temperatur än den föreskrivna. All hantering utanför temperaturkontrollerade områden gör att det behövs en temperaturreserv i produkten då denna hantering kan orsaka temperaturhöjningar.

Branschens erfarenhet visar att hela värdekedjan fram till konsument måste arbeta systematiskt med att skapa en temperaturreserv på minst två grader för kylda produkter och två till sju grader för frysta produkter. Detta för att göra det möjligt att hantera matvarorna utanför temperaturkontrollerade områden utan att produkttemperaturen på frysvaror inte överskrider minus 18 grader.

Det innebär att produkttemperatur och lufttemperatur i distributionskedjan måste vara ännu lägre för att skapa en temperaturreserv.

För kylda livsmedel av animaliskt ursprung finns strikta lagkrav på temperatur avseende distributionskedjan. Generellt gäller att ju lägre produkttemperaturen hålls, desto längre tid kan produkten lagras innan kvaliteten försämras. 

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Dhejne

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor