European Media Partner
Tomas Eneroth, infrastrukturminister KOMMUNER OCH REGIONER

Thomas Eneroth går som på räls

Nu sätts flera stora underhållsprojekt för järnvägen igång som ett resultat av den nya infrastrukturplanen. Den innebär en investeringsökning på 47 procent för drift och underhåll av järnvägen jämfört med föregående plan, vilket gläder Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Jag har glädjen att åka runt på invigningar av nya broar och sträckningar, exempelvis bron över Stora Helvetet i Jämtland.

En fungerande infrastruktur är viktig för alla samhällsfunktioner, men Infrastrukturminister Tomas Eneroth lyfter några områden som känns allra viktigast. Ett är att hela landet hålls samman, från den lilla skogsvägen där timret börjar sin färd mot export, till de stora hamnarna och flygplatserna. Ett annat är att infrastrukturen ska bidra till den nödvändiga omställningen till ett mer klimatsmart samhälle, och på sikt ett fossilfritt Sverige.

Han är nöjd med de stora satsningar som nu börjar komma igång efter många års diskussioner.
– Vi kan inte hålla på och lappa och laga järnvägen längre. Nu är det krafttag som gäller, vi stänger av långa sträckor för en rejäl modernisering. Vissa projekt har redan börjat visa resultat och jag har glädjen att åka runt på invigningar av nya broar och sträckningar, exempelvis bron över Stora Helvetet i Jämtland, berättar han leende.

Regeringen fattade 2018 beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018-2029 som omfattar investeringar på 700 miljarder kronor och är ett steg mot att möjliggöra omställningen till ett fossilfritt välfärdsland.
– Det är den största järnvägssatsningen i modern tid och den behövs för att skapa bättre möjligheter att resa klimatsmart. Tågen ska kunna komma i tid i hela landet och fler ska kunna pendla hållbart till jobbet.

Ett av de viktigare projekten för en effektivare tågtrafik är den så kallade ”getingmidjan” i Stockholm som nu åtgärdas. Det gäller sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms Södra vilken är den mest trafikerade tågsträckan i Sverige, och satsningen är avgörande för att punktligheten i hela landet ska förbättras. Spåren är till stora delar från 1950-talet och har nått sin tekniska livslängd. Därför stängs sträckan under åtta veckor mellan 2018 och 2020 för att rustas och moderniseras.

När befolkningen växer ökar även kraven på växande regioner att se till att människors vardag fungerar genom att arbetspendling underlättas även från mer perifera områden.
– Vi jobbar mycket tillsammans med andra politikområden för att hitta bra synergier, exempelvis att planera bostadsområden längs nya sträckningar av järnvägen. På sträckan Uppsala-Stockholm kommer det nu bli fyrspårsdrift och längs den sträckningen kommer det byggas 50 000 nya bostäder, det kommer även byggas flera nya stationer längs sträckan för att underlätta pendling.

Men det är inte bara kommuninvånarna som drar nytta av en effektivare järnväg för sina resor, kommuner får även lättare att attrahera nya företag till regionen om det skapas effektiva transportsträckor.
– Företag gynnas också av effektiva godstransporter på järnvägen och vi jobbar mycket med att underlätta för gods att flyttas från landsväg till järnväg. Att varor kan transporteras snabbare, billigare och mer tillförlitligt medför att företagens logistik kan förbättras och effektiviseras vilket leder till större handel och därmed större samhällsekonomisk vinst.

2018 beslutade regeringen om en nationell godstransportstrategi som syftar till att godstransporterna ska bli effektiva, smarta och nyttja järnvägens fulla potential.
– För att få mer gods att gå via järnväg gör vi även speciella satsningar, som stöd till godsspeditörer som skeppar gods på järnväg istället för landsväg. Målsättningen är att gods via järnväg ska bli både mer tillförlitligt och förmånligt framöver.

Ett av de stora problemen med tågtrafiken i dag är att det ofta blir förseningar på grund av signalfel och bristande underhåll. När det gäller signalsystemet är Trafikverket nu igång med att byta ut det äldre systemet mot ett nytt, European Rail Traffic Management System (ERTMS), som är ett EU-gemensamt signalsystem.
– Det utnyttjar digitaliseringens landvinningar och kommer öka både punktligheten och minska sårbarheten i systemen, man räknar med en 5 gånger bättre punktlighet. Dessutom är det ett europeiskt system vilket kommer underlätta gränsöverskridande tågtrafik framöver då fler länder använder samma system.

ERTMS skapar nytta för alla delar av transportkedjan då det exempelvis blir lättare att följa godset väg och därmed enklare att planera anslutande transporter. 

Fakta

Namn: Tomas Eneroth

Ålder: 52

Titel: Infrastrukturminister

Familj, Fru och barn

Bor: Växjö och Stockholm

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor